C4:20


Ökentårp krone 1 gårdh,
byen sub N littera
Vth säde på gärdet vthi öster
nårr ähr befunnit 5 tunnor
Sub zyphre 8
Wäster söör gerdet sub
9 ähr 7 tunnor
Summa ähr 9 ¼ tunna
Ängh tilräknat 34 laß
gått höö 7 påpecka.
Intet fiskie, föga skogh
och mulebetha
 
P. Byn Store Hökmora
2 öreslandh 1/2 gärdz krone
hafuer vtsäde sub 2 zyphra
till 4 tunnor vthi söder
Det andra tilräknat
2 ½ tunna och i söder, 3 de-
monstrerar
                   Summa ähr 6 ½ tunna
 
Ängh medh den han hafver
i hoop medh lille Hökmora
ähr 30 ½ laß medelmåtigdt[1]
höö, 4 vtvisa figurerne[2], äliest skogh, fiskie och
mulebeth intet, utan måste
bidie sine grannar om
 
e. Lille Hökmora krone
2 öreslandh 4 dels hemman
haffuer i södre gärdet sub
5 zyphra tunnelandh 2,
andra som 6 påpeker vtsäde
3 tunnor mojordh
          Summa ähr 5 tunnor
 
Ängh till 18 laß, zyphra
1 påpecker, eliest vthi
den han haffuer i hoop medh Store
Hökmora 7 ½ laß till räknet
4 zyphre demonstrerer lijka
lägnheet med Store Hökmora
vthi skogh mark och fiske
 
(Karttext:)
Näs by ägor tager emot
Kärr ängen widh nampn hård vall släät
Betz hage
Kalff täppa[3]
Lind
Näsby ängh gränsar emot
Byen Ökentorp
<S>ågetårp <ta>ger emot, <k>rone[4]
Till Ökentårp ängh heeter Stub ängen
Kärr medh tiock skogh
Till Store Hökmora ängh
Byn Hökmora
 
Betzhage till bägge Hökmora
Skalby åker tager emot
Tiänligh till åker
Quarn ängen heter denna lyder till Lillehökmora
Vthi denne ängh haffer Store och Lille Hökmora licka stoor teegh vidh nampn Lill ängen
Lindh


[1] medelmatigdt ms
[2] 4 utvisa figurerne tillagt längst ned i rutan ms
[3] tappa ms
[4] Sidan klippt i vänsterkanten