C4:27


(Rubrik:) Villåttings häredt och Forssa sochen affmät 1636.
 
Notarum explicatio
 
G. Wäster Forsa chrone helgärdz
                      öres land. Här inne haffver
                      Öster Fårsa, som ähr frälse, med denne by
                      i ängerna tegskijffts, hans teegh ähr 6 stängher
                      och en årta denne byeß 7 stängher åker särskilt
 
H. Befunnit vthsädhe 13 tunneland.
 
I. Det andra 8 1/8 tunna bärande jord.
                        Summa 21 tunneland
 
X. Kiörkian
 
K. Stor ängen 59 laß. Wäster fårsa 32 ½ laß.
                      Öster fårßa ibidem 26 ½ laß.
 
L. Stor ängen på näst fölliande bladet i arket
                      74 laß, der aff 38 ½ laß frälse 35 ½ laß.
 
V. Kiörkie bool. K helgärdz.
 
M. Utsädhe 5 6/8 dels tunna elak jord.
 
N. Det andra 6 1/8 dels tunna god jord bärande
 
O. Rosendaal 8 laß.
 
P. Stor ängen 52 lass.
 
Q. Å ängen 8 laß.
                      Elak skogh och mulebeth, litet fiskie uthi Bå-
                      wen och Uren haffva deße byijer
 
(Karttext:)
Väster och Öster forßa ängh hopp teegskefftes och widh nampn Stor ängia 355 225 quadrater.
Storängin vidh nampn till kyrkio bordet ähr medelmåttit 262 300 quadrater.
Å ängh
Lind
Denna täppa lydher till klåckare bolet
Ängh
Lind
Siön Wren
Kyrkiobols ängh Rosedal