C4:31

A littera                               Sätra 7 öres land crone
hafwer vtsäde[1] på giärdet vti wäster norr och zyphra
1 på pekar                           8 tunne land
Andra tilrächnadt 7 1/8 tunne land, Z vtwijsar
                         Summa 15 1/8 tunnelandh
 
Eng tilrächnadt 55 laß, som zyphra 3 wijsar.
Godh mulebet, tarfwe skogh, män intet fiske.
 
B littera        Wästertorp ¼ crone
hafwer vtsädhe i förste giärdet, som zyphra 4
på peckar nämligen[2] 3 tunne landh
Andra befunnit til 2 ¼ tunneland zyphra 5
på peckar.
Eng till 16 laß som 6 zyphra vtwijser.
 
C littera          Östertorp och ¼ crone ligger för ett
                      öres landh
Hafwer vtsädhe i första gärdet 2 ½ tunne landh
som 7 vtwijsar.
Andra tilrächnadt 2 ¾ tunna zyphra 8 vtwijser
Eng tilrächnadt 23 laß gott höö. 9 vtwijser
figurerne.
Skogh och mulhebet til nödhtorft, intet fiske.
 
(Karttext:)
Wijbyholms engh emot
Lindh
Backe
Stenbacke
Kärr
Tåmpt
Kärr[3]
Stenigh hård vall
Kär ängh till Sätra medh dy botn
Hård wall
Till Wes tårp kärr gått
Kärr till Öster tårp widh nampn Sätra kieret
Backa
Hård vall medh skogh i bemälte ängh
Kärr medh måssevalder till Ves tårp
Kan up tagas
Wijbyholms eng tager emot.
Hårdwall.
Stub ängien vid nampn till Öster tårp hård[4] vall och skogh vthi
Lind
Skogh ängin vidh nampn skogh kärr[5] och tuffva vthi till Östårp
Stub ängien til Västårp släät[6]
Bärgh
Släät[7] plan
Bärgh
Stenigh hård[8] vall
Scala ulnarum


[1] utsade ms
[2] namligen ms
[3] Karr ms
[4] hard ms
[5] karr ms
[6] slaat ms
[7] slaat ms
[8] hard ms