C4:32-33

(Kompassnålen visar syd)
 
(Rubrik:) Beläget vti Wijbyholms lähn eller Willåttingz häredhe och Forsa sochn. Afmätte åhr 1636.
 
P littera        Snaggesta 2 gårdar, en crone, annan frelze.
                    Crone hafver 5 stänger 1 örtugar, frelze 6 stänger
                    och 3 örtugar[1] och ligger i Jordebo-
                    ken crone gården för[2] 8 öresland.
 
Befunnet vtsäde vthi södher giärdet til crone gårdhen
5 2/4 tunna. Zyphra 10 vtwijser.
Frälse effter sitt stångetal i samme giärdet, til rächnadt
7 ½ tunne land och vnder samma zyphra.
Vthi det andra giärdet befunnit til både gårdarna lijka
vthsädhe, zyphra 11 på peckar, god bärande jord, bägges gerden.
Een wret tilrächnat bådhe ihoop 2 ½ tunna, divideras ef-
ter hwars stångetaal, som zyphra 12 vtwijser.
 
                       Summa 28 ½ tunne landh
 
Engh till crone gården 41 laß och frälse till 56 laß,
zyphror 13 vtwijsa.
Godh skogh, mulbeethe sampt fiskie vthi Vhrn.
Lägenhet[3] till en skualte quarn som förmeenas att bru-
ka af frelse, framdeles blifver til cronegården[4] eng til-
ökt, finnes och lägenhet medh åker förbettra.
 
(Karttext:)
Bysens betsmark gränsar.
Full medh måssa och skogh
Illa bärande[5] hård valls ängh vidh nampn Jelm angen
Slätt kärr[7]
Store Sund by ägor emot frelse
Kan med tiden bliffva åker
Slätt kärr[8] berande
Lind
Bergh och skogh
Lind
Näas[9] frelse egor tager vidh
Igänlagdt
Lind
Snaggesta by
Godh ängh vidh nampn Strökerret
Betzhage medh bergh och skogh
Tiänligit giöra åker aff
Lacus Wren
Nääs angen vidh nampn elak
Bärgh och ekeskogh
Scala ulnarum
Frelse enhoop
Ekeskoogh och bärgh
Till krone gården en enhoop mykin eek vthi ähr föga bärande


[1] ortugar ms
[2] for ms
[3] Lagenhet ms
[4] cronegarden ms
[5] barande ms
[7] karr ms
[8] karr ms
[9] Nuvarande Malstanäs?