C4:37

(Rubrik:) Willåttingz häredt och Hälliesta sochn affmätt 1637.
 
Notarum Explicatio
 
O littera                               Fålksund en helgärdz krone
                                            ähr lagd för 6 öres land.
 
F littera                                Öster nårr gärdet                 10 tunnor
 
G littera                               Wäster nårr gärdet               9 ½ tunna
                                            Lerjord i bägge angifuit         7 ½ tunna
 
H littera                               Ängh ond och god               74 laß
                                           angifuit 40 laß
 
                                            Skog och mulebeet till nödtårfften
                                            Gått fiskie uthi Båwen
 
(Karttext:)
Frändesta ägor gränsar emot.
Igen lagd åker
Igen lagd åker
Lilängen
Kär i ängen
Bärga ägor gränsa emot
Skogh
Lerjord
Stark jord.
Betzhage
Lind
Skogigh och stenigh hård wals ängh
Siön Båwen
Scala ulnarum