C4:45

Wlsund krone halff gärdz belägit[1]
Vthbärga ägor sub q littera.
Befunnit vthsädhe[2] på första gärdet sub A litera
3 6/8 tunna
Andra tillräknat sub B 3 ¼ tunna
Några vthjordhtegar sub C litteris belöpa sigh
i quadrat alnar 18500, belegne vid Vtberga
Höö aff ond och god vall 47 laß sub D littera
Elak mulebeet och skogh tämlig gått fiskie uti
Båffuen
                              Stubetårp krone ¼ dels
hafuer åker als som littera E vthvisar 3 ½ tunna
ängh 9 laß sub F littera på Hälista byß ägor belägit
 
(Karttext:)
Backa
Bärande kärr
Backa
Lacus Båffuen
Stor ängen
Lill ängen bärande hård vall
Detta[3] ähr tiänligit till åker
Kärr med tiuk skogh
Tiäneligit till åker
Wäster ängen sänk och släät
Fiällen med kärr och skogh till Ulsundh
Skarp bärande vall
Haliesta byeß ägor möta
Igän lagdt


[1] belagit ms
[2] uthsadhe ms
[3] Datta ms