C4:50-52


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Häliesta sochn affmätt 1636.
 
Notarum Explicatio
 
Q littera                               Ådöö en chronegård helgärdz.
 
D littera                               Åkeren uthi wäster befunnit 13 ¾ tunna
                                           vthsädhe
 
E littera                                Vthi nårr vtsädhe 9 7/8 tunna uthi
                                            bägge wäl häffdat jordh.
                                                                                                                                                       
                                                         Summa 23 5/8 dels tunna
 
F littera                                Ängiarna befunne till 83 laß höö
 
                                           Fiskie rundt om sigh på alla sidor
                                           skogh och nödtorfftigh mulebeet.
 
 
Explicationes notarum
 
A littera                               Prestegårdenß och Hälliesta byeß
                                           lägenheter på fölliande sida med vt
                                           räkning som föllier.
 
G littera                               Prestegårdz åker befunnit 10 tunnor
                                           vthsädhe aff nårr gärdet.
 
H littera                               Det södre haffuer lika stort nämligh 10 tunnor
                                           mäst stenigh jord.
 
I littera                                 Ängiärna 93 laß.
 
 
B littera                               Hälliesta byß aff ritningh och vthsädhe
 
K littera                               Södre gärdet 12 tunnor både i hoop.
 
L littera                                Wästre gärdet 17 tunnor god bärande
                                            jord i både gärden deße ähre lika
                                            store teg skifftes och ditå helgärdz
                                            chrone gårdar
 
M littera                               En igän lagdt täppa 3 5/8 tunna
 
N littera                               Ängierna 88 laß.

Gått fiskie, skogh och mulebeet.
 
(Karttext:)  
Denna ähr bysens mark och tarffveskogh
Ekabacka
Igen
Ekabacka
Kärr medh starboten och måswalder
Lind
Nyrögdh kärr ängh 428 500.
Ekabacka
Stoor ängia slätt
Rundt om denna öö ehr Båffwen widh nampn, godh fiskesiöö
Ekabacka
Backe
Slätt 204
Lacus Båwen
Backa
Slätt
Diupe nääs 188 380
Backa
Backa
Slätt ängh
Scala ulnarum
Backa
Backa
Lind
Engh till prästegården 125 100
Lind
Betz haga till präste gården
Engh till prästegården Hagan wid nampn
Bärgh
Lill ängen till prestagården 88 772
Kiälboo kärre till Hälista 152 125
Här möter Stubbatorp ägor
Kiörka
Hoop ängien till Hälista steni[n]gh ibland 363 930
Igen lagdt
Hälliesta by
Igen
Igen
Här möter Oppeby ägor
Backa
Ekabacka
Engh till prästegården Hopen wid nampn 251 800
Häär hafuer prästen 9 tegar i hopa medh byn 195 000
Lind
Igen lagdh åker till Hälista