C4:59


(Rubrik:) Hyltinge sokn
 
                      Öffverby 3 gårdar 1 krone
                      och 2 frelse, krone haffuer på
                      sin teegh 3 ½ stångh och den ena
                      frelse 4 ½ stångh, tredie 3 ½ stå<n>gh
                      på huar teegh, krone örtal ähr 2 ½
                      i jordeboken.
 
                1. Först ähr befunnit på gärdet som
                      littera A demonstrerar till alla
                      3 gårdarna 16 tunnor och 8050 quadrater
                      aff huilka komma till kronegården
                2.   effter sitt stångtaal 4 6/8 tunna, sädan
                      ähr till det andra räknat sub
                      littera B i hoop aff bemälte gärdet[1]
                      18 tunnor och 4010 quadrater, där aff
                      kommer till kronegården 4 7/8 tunna
                      från både frelse.
                      Till kronegården ängh från frälse sub
                      littera C 9 ½ laß aff 30 laß i hoop.
                      Däß för utan i ängh serdeles sub D littera
                      om 20 laß. Fiskie i Båffven elak
                      mulebeet, tarffveskogh godh.
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Siön Båffven emot
Når ängen till Öfffuerby sank och hård
Släät[2] hård vall
Lerjord i bägge gärden
Backa
Sör ängen till Öffuerby slät hård vall
Sörby tager emot ähr skatte
Denne ängh lyder till kronegården i Öffverby
Släät
Sänk


[1] bemalte gardet ms
[2] Slaat ms