C4:6-7


(Rubrik:) Belägne vthi Willåttingz heredh eller
Wijbyholms lähn och Åhrdala
sochn.
Afmätte 1636.
 
Skälby 2 gårdar crone, hwardera
hafuer 9 ½ öres land jord.
 
Östre gården hafuer vthi wester giärdet 11
¼ tunna efter sitt öretaal. F vtwijser.
 
Vthi andre gärdet är honom tilrächnat vti
öster sör noterat 8 tuneland. G på pecker.
 
Treidie giärdet är honom tilrächnat vthsädhe
3 ½ tune land, sub H.
 
Westre gården ibidem tilrächnadt på giärdet F
står 11 ¼ tunna.
 
Vthi det andra befunnit 8 tunne land, G står.
Tredie giärdet befunnit 3 ½ tunna, sub fora H
Hwar sin wret om ¾ tunne land. I vtwijsa
      Summa 45 ½ tunna
Både ihop tilrächnat eng 150 laß sub K litera.
Elach mulebet och skogh, gott fiskie i siön Båwen.
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Här tager Näsby crone och frälse egor emot.
Wäster engen
Eke bakka
Denne plan ähr till åker tiänligh
Engh
Afhuggit giöle i engen, kan blifua eng
Bastu engen
Kär och wijde skogh
Bergh och skogh in i gärdet
Tåmpt
Denna plan tiänligh til åker
Thenne plan tiänligh till eng
Lindh
Hökerums engh
Betzhage
Här vthanför tager siön Båffven emot
Skogh och bergh.
Backa
Släät engh
Afhuggen hård wall
S<l>ätt bärande kärr
Bergh och torra eekar
Hårdh wall elak
Skätz i engen och bergh
Slätt kärr
Här tagher Wijbyholms eng emot.