C4:60-61(Rubrik:) Vthi Willåttings häredt och Hyltinge sochn belägne ähre deße byiar och affmätte 1638.
 
                     Söderby 6 öresland[1] skatte
 
1.                   huilket haffver vthsädhe[2] sub E littera
                      i nårrgärdet 9 tunnor
 
2.                   i andra gärdet i söder hafuer
                      vthsädhe sub F littera 7 ½ tunnor,
                      i bägge stark lerjordh.
 
                      Ängiar aff elak och god vall
                      sub littera G 74 laß
 
                      Godh mulebeet och skogh sammaledes
                      gått fiskie i Båffven
 
                      Några vtjordh tegar aff Öffverby kro-
                      ne jordh om 3 1/16 tunna sub littera H
                      i ängen ähre sub littera I tegar 18 375 quadrater.
 
 
   Frönäås krone ½ gärdz
 
Vthsädhe befunnit på första gärdet som
littera K vtviser 5 ¼ tunna
 
Det andra tillräknat ähr 5 tunnor som
L littera demonstrerar lerjord både
 
Ängh sub M littera tillräknat 70 laß aff
kärr höö.
 
Fiskie i Bråmmaren och Giolsiön, skogh och
mulebeet till nödtorfften, belägit
på Öffver by kronegårdz ägor.
 
(Karttext:)
Hård vall
Elak hård vall
Måßa med skogh på
Hårdvall med skogh iblandh
Bärgh[3]
Hård vall
Igänlagd
Till Frönäs kärr med någon skogh uthi
Stark jordh både
Bärande kärr[4] slätt
Gamalt giöle
Hård vall släät
Sutängen[5] til Sörby kärr[6] slät
Stark lerjord i bägge
Kärr hålmen hård[7] vall
Lindh
Åker ängien god bärande ähr och toffver iblandh
Släät hård vall
Lindh
Näs ängen till Sörby[8]
Skarp hård vall
Betz haga
Bärgh och skogh
Lacus Båffven
Scala ulnarum


[1] oresland ms
[2] uthsadhe ms
[3] Bargh ms
[4] karr ms
[5] Eller Satängen ms?
[6] Sorby karr för Sörby kärr ms
[7] hard ms
[8] Sorby ms