C4:65


(Rubrik:) Willåttingz häred Malma sokn
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Snösewaad tv kronehemman
                      helgärdz huilka haffwa huarde-
                      ra 4 öres land och haffva sär-
                      skilt åker och en ängh huar.
                      Sädan i dee andra ängiarna teg-
                      skiftes och ähr vträkningen som föllier.
 
B.                  Fogdens gård 8 ¼ deels
 
C.                  Den andra gården 7 6/8 dels tunna
 
D.                  Det andra gärdet fogdens
                      vthsädhe 7 6/8 deels tunna
 
E. Den andra gården 8 ½ tunna
 
              Summa 32 ¼ deels tunna
 
F. Ängh till hoopa 148 ond och
                      good huardera 74 laß.
 
G.                  Weeß ängen fogdens 17 laß.
 
H. Broslängen bondes 19 laß.
 
 
Skogh och mark nodtårftigdt,
föga och nästan intet fiskie
 
(Karttext:)
Hoop ängen till bådhe gårdarna
Detta bliffver ängh fins aff rögdt
Denne plaan ähr skogh blanda
Weß ängen till fogde gården
Lundby ängh gränsar
Giöle aff huggit
Skogh afhuggin
Affrögdt
Brösl ängen till bondegården
Denne plaan tiänligh till ängh.
Stor ängen hård vall släät
Träsk
Fräken kärret
Kalftåmpter
Backa
Igän
Igänlagdt och lyder till bondegård
Tiänligit till åker
Löten
Lind
Lind
Igän lagdt och skall vp tagas
Skogig plan
Lång måßa