C4:73


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Malma sockn affmätt 1637
 
Lundby 2 gårdar skatte
haffva lijcka örtaal nämligh
6 huarthera.
 
1.                   Vthsädhe[1] på öster nårr gärdet ähr
                      befunnit 27 tunnor sub N littera aff
                      blandat jord
 
2.                   På Wäster sör gärdet ähr befunnit sub
                      littera P 20 ½ tunna lerjord
 
3.                   Befunit sub Q littera i väster vthsädhe
                      3 ½ tunna
 
Ängiar onde och gode i hoop 140 laß undan tagandes en ängh vid nampn Stoor ängen[2], aff
huilken en fempte deel skall affdragas till denne Skulesta[3] by och
sädan hijt föras, på fölliande folio[4] sub X littera wises hoon,
där aff haffver Lundby 64 laß. Skulesta 16 laß ähr frälse
sub littera G
Mulebeet, skogh och fiski till nödtorfften
 
(Karttext:)
Skogh och bärgh
Kalffve tåmpter
Tårp gärdet
Wästergård
Östergård
Lind bärande i gerdet
Lundby
Lerjord med sten ibland
Kärr
Lerjordh
Lindh
Bysens skogh
Elak hård vals ängh till öster gården[5]
Deras betzmark
Ängz hagen
Tiänligh at vptagas
Bärande lindh
Nygiöle släät[6]
Scala ulnarum


[1] Uthsadhe ms
[2] Stoor ängen skrivet ovanför överstruket Skulsta angen ms
[3] Skulesta ovan raden ms.
[4] Härefter överstruket Sy (?) ms.
[5] garden ms
[6] slaat ms