C4:78-79


(Rubrik:) Vthi Willåttingh häradt och Malma sokn affmätte[1] 1637
 
A                   Grinda en skatte och 12 öres landh
                      i jordeboken.
 
Öster söder gärdet befunnit ähr tunnelandh
11 suartmylle sub G littera
 
Wäster gärdet sub 7 zyphra 9 ¾ tunna
 
              Summa ähr 20 ¾ tunnelandh
 
Ängh här innan på arket såsom och
tuenne utan på ähr ond och god byn
tilräknat 189 laß sub zyphris 8,
Hemängen 148 laß.
 
Wadz kärret och Ekes ängen på näst fölliande folio
och samma zyphra vtwisa 41 laß.
Good skoogh och mulebeet, fiskie i Långsiön, lägen-
heet med hummelgård, wälbygdt denne by
 
(Karttext:)
Gårgenäß åker emot skatte
Nörr löten
Sor låten
Detta kärr ähr medh små skogh och måßa beblandat
En liten siöö Gårgen vid nampn
Godh bärande ängh
Näs kärret
Bysens mark och skogh
Öster grinda skogh emot är frelse
Måßa
Hemängen
Öster grinda åker[2] emot ähr[3] frelse
Scala ulnarum


[1] affmatte ms
[2] aker ms
[3] ahr ms