C4:8


Simora skatte 12 öres land.
 
Befunnet vtsädhe vti östre giärdet
12 tunnor. L vtwijser figuren.
Westre giärdet tilrächnadt 10 ½ tunna
sub M litera          Summa 22 ½ tunna
Godh skogh och mulebeet, gott fiskie
i Båfwen.
Eng tilrächnadt 73 laß sub N litera.
 
(Karttext:)
Här tager siön Båfwen wedh, godh fiskiesiö
Bergh
Godh betz haga
Simora
Mälby eng tager emot.
Godh bärande eng släät.
Lind
Måßigh hårdwald
Slät eng bärande
Hård wall
Slätt