C4:81

Fräken tårp ½ chrone
befunnit ähr vthsäde på förste
gärdet sub A littera 2 5/8 tunna
Andra sub B tilräknat 2 6/8 tunna
Ängh[1] till räknat 101 las
sub C littera
 
Temligit fiskie, skogh och
mulebeth godh, på chrone
allmänningh[2] belägit
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Bärg[3]
Bärgh
Ny rögdt
Betz haga
Bråt<i>gh hård vall
Hård vall
Litet sä<n>k
Bärgh
Kärr med tiuk skogh
Lindh
Skogh
Giöle
Lindh
Giöle
Bråtigh hård[4] vall
Slät ängh
Giöle
Här tager siön Biörkan vidh


[1] Angh ms
[2] allmanningh ms
[3] Barg ms
[4] hard ms