C4:82-83


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Malma sokn belägne affmätte[1] 1637
 
5 numero Flasbro 2 gårdar chrone
liggia för halffgärdh
 
Till öster gårdh öster gärde befunnit ähr
vthsädhe sub G littera 3 tunnor
Andra gärdet hafver 2 7/8 tunna vthsädhe[2]
sub H littera
 
Ängh till 46 laß medelmåtigt
höö sub N littera
 
 
Wäster[3] gårdz vthsädhe ähr sub I i väst<e>r
belägit 3 7/8 tunna
 
Det andra i söder vthräknat till
2 ¼ tunna sub K littera
 
Ängh sub O littera till 69 laß aff
ond och godh vall lägnheet mere uptaga
belägne på krone allmäningh
 
 
Notarum Explicatio
 
Ståk ängen ¼ dels chrone 9 nummero
byen.
Hafver åker på första gärdet
sub A littera 1 ½ tunna mojord.
Andra sub B littera mojord
hafver vthsädhe 1 6/8 tunna.
Ängh[4] till 27 laß sub C litera
medelmåtigt[5] höö, på chrone
almänningh belegit.
 
(Karttext:)
Hård valls ängh
Kärr ängh
Betz haga
Krone allmänningh på alla sidor om deße byier
Lindh
Lind
Denne haga ähr[6] tiänligh till ängh
Lind
Tiänligit till åker
Lind
Väst gården
Östergården
Lind
By ängen till wester gården i Flas bro
Hård wals ängh
Hagen till Östergården i Flasbro
Stubb kärr
Kärr
Fräken tårps ängh gränsar
Hälkärr till västergården[7] i Flasbro
Bråten till väster[8] gården
Scala ulnarum


[1] affmatte ms
[2] uthsadhe ms
[3] Wåster ms
[4] Angh ms
[5] medelmatigt ms
[6] ahr ms
[7] västergarden ms
[8] vaster ms