C4:92-93

(Rubrik:) Vthi Will åttingz häredt och Dunker sokn belägne affmätte 1637
 
Notarum Explicatio
 
A.                                        Sundby 3 gårdar, 1 skatte huilken
                                            haffver i åker och ängh halff parten emot
                                            kronegården och frälsegården, sädan tager
                                            kronegården 2 alnar mere på tegen
                                            än frälsegården aff den andra halfparten
 
B.                  haffver vthsädhe på första gärdet 21 ½ tunna,
                      skattegården där aff 10 ½ tunna, krone 5 ¾ del, frälse 5 ¼ tunna
 
C.                 Det andra 19 tunnor, skatte 9 ¼, krone 5 1/8, frälse 4 5/8 tunna
 
D.                  Ett tårp till skattegården 3 3/8 tunna.
 
E.                   Där emot till krone och frälse i hoop 1 3/8 tunna
 
                       Summa
                                   45 ¼ dels tunna
 
F.                   Måßan skattes alena 14 laß
 
G.                  Måßan krone och frelse 6 lass, krone 3 ½, frälse 2 ½ lass
 
H.                  Ekes ängen 12 laß, skatte 6, krone 3 ½, frälse 2 ½ lass
 
I.                    Stor ängen 22 lass, skatte 11, krone 6, frälse 5 laß.
 
K.                  Ett styke wid måßan 7 laß, krone 4, frälse 3 laß
 
L.                   Skattegårdz Bastu angh 11 lass, item krone 7 laß, frälse 5 laß.
 
M. Broängen skattes 3 lass, item 9 laß, krone 5, frälse 4 laß.
 
N. Näset 33 laß, skatte 16 ½ lass, krone 10 lass, frälse 6 ½ laß.
 
O. Årt ängen skattes 11 laß.
 
                  Summa
                              140 laß
 
Till krone gården haffver aff ålder en vtjord
legat och än ligger om huilken ingen vidare besked finnes,
här till ähr skogh, mulebeth och fiskie nödtårfftigdt.
 
(Karttext:)
Medh tiuk skogh detta kärr
Tun skogh detta kärr
Hård wall med måßa inblandat
Hårdvall[2]
Hårdvall
Giöle plan
Lacus Skundren widh nampn
Häkelsta fiskie watn emot
Sundby nääs widh nampn denne heele plaan
Kärr
Kalffhaga
Stor ängen till Syndby släät[3]
Här tegh skifftes Bro ängen
Till store gården denne
Skogh och vthmark
Badstugu ängen till store gården alena
Badstugu ängen teegh skifftes
Igän lagdh
Ekes ängen släät och bärande
Lidh
Kärr
Här tager Håkelsta egor widh
Tårp ängen till Sundby hårdvals
Lille siön
Kärr medh måß valder
Kärr
Igän
Hård wall
Kärr[4]
Scala ulnarum
Måßan widh nampn litet skogh iblandh och måßevalder
Nawesta ägor gränsa


[2] Hardvall ms
[3] slaat ms
[4] Karr ms