C4:96-97


(Rubrik:) Teße byar ähre wthi Vilhåttings[1] häradh och Dunkers soken[2] belegna huilka affmätaß 1637
 
Bråhåffde 6 örßland
skatthe der samma städeß
ähr och een frelse gård huil-
ken hafuer een stångh ringa-
re i åker och ängh ähn sk<a>tt-
the gårdhen och beuißes
medh wthräkningen som
föllier.
 
Effter skattes stånge och örtull är från
räcknat frelse aff 14 tunlandh i hoop
6 6/8 tun<n>a på öster gäleth och littra M wth
wisar
 
Aff det andhra gälet i wäster[3] ähr till
räknat skatthe och littra h demonstrerar
aff 21 tunland 12 tunland från frelse
ähngiar ondhe och godhe 116 laß, där
aff ähr till skatthe räknat[4] efter sin
stångh 62 laß sub littris R
 
Godh mulbet och skogh, fiske till nödh
torffthen
 
(Karttext:)
 
Här tager Naffvesta fiske emot
Med tunn skogh ibland
Måßa med tiuk skogh ibland
Ängh
Ängh
Lind bärande
Skatte alena
Wästerängen
Bråhåffde
Lerjord bärande i bägge gärden
Lacus Skundern
Hård vals ängh
Moren vid nampn medelmåttigh bärande
Tiuk skogh
Nälskärret till skattegården i Bråhåffdee
Affhuggin giöle mark odugeligh
Diuviken
Backa
Elak bärande[5] vall
Sänk och hårdvall tilsammans
Scala ulnarum


[1] Härefter två överstrukna bokstäver ms
[2] Härefter ett överstruket ord (ähr?) ms
[3] waster ms
[4] raknat ms
[5] barande ms