C5:10-1


(Rubrik:)    Selbo häradh,   Öffwersela sochn.


Nummro 9 skattgårdarne.
Nummro 4 chronegården.
Nummro 3 Westerby krono.


Klahammar 3 gårdar, 2 skatte,
en krone, Storgården 6 öres-
land och 4 pennighar. Öffuer gården
6 öresland. Kronegården helgärdz.
Westerby krono helgårdz  6
öresland stångtal. Wästerby
6 stänger. Storgården krono, 6 stänger en aln.
Öffuer gården krono 6 stänger. Kronegården
hafva 3 1/2 stångh. Desse liggia teegh
om teegh huar effter sitt stångh taal.

Första gärdet sub littra A, summan
ähr  53 6/8 tunna, där aff till huar
dera som haffua 6 stänghr 15 tunne.
Kronegården 8 6/8 tunna furjordh
i både gärderna.

Det andra gärdet ähr tilräknat
sub littra B  43 tunnor, där aff
till huardera 6 stång  12 tunnor.
Kronegården 7 tunnor furjord.
En wret alla fyra äga uthi sub C,
1 2/8 tunneland.
Tuå ängiar teegskifftes
tilhopa 86 lass sub D,
der aff till krono gården 14 lass,
dee andra 24 huar.
Storgårdz grässhage
sub E littra, 6 lass.
Öffuergårdz sub F littra,
8 lass.
Norgårdz 6 lass i samma
hage, en åker om 1/2 tunelandh
och G littra, uthsädhe bådhe.
Wästerby grässhaga sub
H littra, 9 lass hårdwals ängh.
Elak mulebett, ingen skogh,
fiskie i Mälaren.

(Karttext:)
Lille Lundby åker emot frälse 1, krono 2.
Klissbärgas ängh lind och åker gränsar frälse 2.
Håsta åker möter frälse 2.
Tåmpt.
Lilänger hårdwall.
Betzmark.
Storängen hårdwall och towigh.
Wästerby koohage.
Denne hage kommer hele byn till.
Lacus Mälaren.
Öffwergårdz koohage.
Norrgårdz kohage.
Storegårdz koohaga släät.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.