C5:108-109


(Rubrik:)
Selbo häredt och Torssen sockn  1640 affmätt.


Notarum explicatio.

Gyrista 3 gårdar.
1.  Krone 1 helgärdz med wissa perseler huil-
ken och i stångtaal bå-
de i åker och äng hafuer
på huar teeg, 6 stänger
och 2 alnar.
2.  Skattegården 6 öresland
och i stångmhåål på sin teeg
i äng och åker, fäm stänger
och 3 alnar, här till lyder
och en uthjord, belägen uthi
Stenby krone ägor, ähr med desse
6 öresland inräknat huilken
här effter uthi calculationsens
description widare skall bliffva
demonstrerat, description på uthjorden.  F
3.  Frelse haffuer här inne till
sin teeg 4 stänger på åker
och äng.
Littera A första gärdet
17 1/2 tunna i öster nårr.
Kronegården där aff  7 tunnor,
skattegarden1 6 1/8 tunna,
frelse gården 4 3/8 tunna.
Krono angiffvit 7 tunnor, skatte 6 1/2 tunna.
Littira B wtwisar det andra
i wäster söör och ähr
tunland 25.
Där aff ähr uthsäde till
kronegården 10 tunnor,
skattegården 8 6/8 tunna,
frelse 6 1/4.
Kronegården angifuit 8 tunnor, skatte 8 tunnor.
Als äng 100 lass sub C littera.
Kronegården 40 lass, 30 lass  } angifuit.
Skattegården 35 lass, 25 lass
Frelse 25.
Skog och mulebett till nödbehoff,
litet fiskie i Mälaren.
Wret till krono och skattegården
sub D, 1 1/4 tunna.

(Vänster om notarum:)
Nummero 9 byen.

(Lilla textrutan:)
F. Denne wthiord
ähr belägen på
Store Enby ark
och Stenby affrit-
tning. Åkeren
demonstiras med
 litteris D aff både
gärden, där på
såss 1 1/2 tuna.
 
Notarum explicatio.

Mälby krone, en helgärdz byen.
Nummero 4 wises.
Littera E wtwisar gärdet om 10 1/8 tunna,
åhrligen angiffvit 7 1/2 tunna wthsädhe.
Littera F det andra gärdet 9 3/4 tunna.
Här hemma äng 47 lass sub G litteris,
wtan på bladet    F   sub littera Y aff
Mörbo ängen wid Wånga 4 lass.
Angiffvit 45 lass.
Annan god lägenhet, fiskie intet.

(Vänster om textrutan:)
F.  Folio 110.

(Karttext:)
Lind.
Åkerby åker och äng emottaga, krono 1.
Skattegårdz betz haga.
Lillängen till Gyrista, släät bärande.
Lind.
Leerjord.
Lind.
Wreta äng och åker möter, krono 1/2 gärdz.
Lind.
Storängen wid nampn, hårdwall tofwig och sank ibland, till Girista.
Lerjord.
Kiär med tiuk skog.
Geesta äng och åker möter.
Sandjord.
Till Mälby betshaga.
Storängen till Mälby, bärande och ähr både släät och sank.
Lind.
Swartmylla.
Lind.
Wånga åker och ängh möter.
Staar haga till Mälby, bärande.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för Skattegården.