C5:112-113


(Rubrik:)
Selbo häred  Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Geesta chrone fyra helgärdz, skatte helgärdz
7 örresland, chronegårdarna haffva huardera på
tegen en årtig ringare än 6 stänger.
Skattegården hafuer en årtig ringare än åtta stänger.
Byen sub B.
Summa åker till förste gärdet sub P littera 44 tunnor,
där aff till huar kronegård 8 1/4 tunna, ähr 33 tunnor,
till skattegården 11 tunnor. Åhrligen till huar
chronegård 6 tunnor, skattegården 7 tunnor.
Andra sub N littera wthsäde befunnit 38, där aff
till huar chronegard1 7 1/8, ähr 28 1/2 tunna, skatte-
gården fåår 9 1/2 tunna. Wret till skatte sub O littera 3/4 tunna.
Sub litteris Q alss äng 264, där aff fåår
huar chronegård 49 1/2 lass, ähr 198 lass, skattegården
fåår 66 lass. Angifuit höö kronegårdar 40 lass, skattegården 50 lass.
Nödtårfftig skog och mulebett, fiskie i Träsket.

(Karttext:)
Stenby äng möter, krono 1.
Gyresta åker och äng möta, ähr krono 2, frälse 1.
Slaat2 och sänk äng ibland, till Geesta, kallas Wästerängen.
God lerjord.
Här uthan före ähr ett träsk med bare dyebåtn och fåås ganska litet fisk uthi.
Lind.
God lerjord.
Igänlagd åker.
Igänlad3 åker.
Lind.
Wånga krone ägor möta uthi skog.
Elack jord.
Söderängen till denna by ähr både släät och toffwig, där hooss wäl bärande.
Igänlagdt åker.
Igän.
Siöhagan wid nampn, ahr4 släät äng där hooss sänk och toffvig bärande.
Lind med något skog på.
Igänlagd åker.
Här möter Hundesta åker och äng, skatte 1, krono 1.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för chronegård.
2Fel för Släät.
3Fel för Igänlagd.
4Fel för ähr.