C5:126


(Rubrik:)
Selbo häredt och Kärnebo sochn affmätt 1641.


                        Notarum explicatio.

1.  Nummero.  Harby, 2 krono gårdar helgärdz,
                        Lijka store.
2.                     Uthsädhe 18 1/8 dels tuna, huardera
                        9 1/16 dels.
3.  Nummero.  Det andra åhrs utsädhe 12 tunnor,
                        huardera 6 tunnor.
4.  Nummero.  Nyängen 14 lass, huar 7 lass.
5.  Nummero.  Åker ängen 9 lass, huar 4 1/2 lass.
7.  Nummero.  Långh hagan, huar 4 lass.
6.  Nummero.  Igänlagdt åker, 2 1/2 tunna.
                        God tarweskogh och mulebet,
                        intz fiskie.

(Karttext:)
Nyängien, slätt och sänck iblandh.
Här tager Når Ekeby ängh och skogh emot.
Igenlagdt.
Leriordh.
Sandiordh.
Här tager Wiggeby åker och ängh emot, krono 3.
Här tager Prästegårdtz skogh emot.
Åker ängen till Harby, hårduall och tuffuigh iblandh.
Trä-gårdh.
Hareby, krone 2 helgärdtz.
Här Prästegårdtz åker emot.
Siön Faateburen.
Långh hagan till Harby, hårdwall slätt.