C5:132-133


(Rubrik:)
Selbo härädh   Kiärnebo sochn.


Notarum explicatio.

G.  Läggesta, 2 kronohemman
      helgärdz,  frälse 1.
R.  Laggesta1 broo.
H.  Utsädhe på första, 15 1/16 dels tunna.
      Där aff till nårgården som i åker
      och ängh haffwer 7 stänger och 3 1/2
      aln på teegen, 7 1/4 dels tunna.
      Mellangården som haffwer 5 stänger
      aff samma gardet2, 4 5/8 dels tunna och 875 qvadrat.
      Frälse 3 1/8 dels tunna, stången 5 alnar gamla alnen.
I.   Uthsädhe 12 1/2 tunna, så och 1/2 och 1/8 dels fiärding.
      Nårgården, 6 tunnor och 1/4 dels fiärdingh.
      Mellangården, 3 7/8 dels tunna 1/4 fiärding. Frälse
      där aff 2 5/8 tunna 1/8 fiärdingh mojord.
K.  Nårgårdz wret, 1 tunna örjord.
L.  Mellangårdz, 1 3/4 dels tunna orjord3.
M.  Tuänne wreter, alle i hoop 30590 quadrat.
N.  Storängien 60 lass, nårgården 29, mellan-
      gården 18 lass, frelse 13 lass.
O.  Måssängien 14 1/2 lass, nårgården 7 lass,
      mellangarden4 4 1/2 lass, frelse 3 lass.
P.  Måssängien 7 3/4 lass, norgården 3 3/4 dels,
      mellangården 2 1/2 lass, frälse 1 1/2 lass.
Q.  Kan ängien 14 1/2 lass, nårgården 7 lass,
      melangården 4 1/2 lass, frelse 3 lass.
      Temligit fiskie, elak mulebet, föga skogh till.


      Notarum explicatio.

1.  Nummero, Giärtre en krone heelgård,
     den andra frälse.
2.  Uthsädhe till kronegården och frelsegården 15 tunnor,
     där aff till kronogårdz fyra stångh, teegh 8 1/2 tunna,
     frälse 6 3/8 dels tunna, 1750 quadrater til bytes öffrer5.
3.  Det andra 12 6/8 dels, krone 7 1/4 dels, frelse
     5 tunnor 3 1/4 deels fiärdingh, till summan 875 quadrater.
4.  Siöängen 34 lass, krone 19 1/2, frälse 14 1/2 lass.
5.  Nårängen 23 lass, krone 12 1/2 lass, diurwacktaren
     10 1/2 lass, ett stykie ännu i samma ängh, kronegården
     4 lass, frelse 3 lass.
6.  Måssängien 13 1/2 lass, krone 7 1/2, frelse 6 lass.
      Föga skogh och mulebet, något fiskie i Betebywiken.

(Karttext sid 132:)
Fogelsta åker och ängh gränsar.
Måssängen, släät.
Måssängen, hårdwall.
Giärtre åker gränsar.
Mojord.
Kålgård.
Bärande hård wall, släät.
Tämligh bärande, plaatt.
Giärtre ängh gränsar.
Backe.
Lille Sundby åker och ängh gränsar.
Mojord.
Mojord.
Lind.
Stoor ängen, släät och skarp hårdwall.
Kan ängien, släät hårdwall.
Jagebacka.
Backe.
Nårgårdz betz hage med skogh.
Beteby wijk.
Örjord.
Holme.
Örjord.
Denne wret ähr föga dugeligh att bära sed.
Mellan-gårdz ha-ge med skoogh.
Frels
Frälse.
Sund.

(Karttext sid 133:)
Suanesta åker och ängh gränsa.
Årby åker möter.
Måssängen till Giärtre och Åhrby, bade6 gårdarna tegskifftes.
Frelse och krone-garden7.
Nårängen till krone-gården och diurwaktaren.
Läggesta åker och ängh gränsa.
Grimsholms åker och ängh gränsar.
Bägges lerjord.
Siöängen till Grärtre8, toffvigh och hårdwall.
Beteby wijk.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för Läggesta.
2Fel för gärdet.
3Fel för örjord.
4Fel för mellangården.
5Fel för öffwer?
6Fel för både.
7Fel för kronegården.
8Fel för Giärtre.