C5:16Notarum explicato.

Biörkeby frälse krono 2, både
lika i stångthal med wisa
helgärdz, owisa halffgerdz
Här inne haffwer en frelsegård tegskiffte
med byn ifrån Älby.
Åker befunnit på gärdet
litt E, 17 1/2 där aff
till kronegårdarna huerdera
7 1/2 tuna och frelse 2 1/2 tunnor.
Både krono haffua stångtal i hoop
15 stänger, frelse 2 1/2 stångh
det andra gärdet aff sum-
ma 23 1/16 tuna, till huer krone-
gård 9 tunnor 6 1/2 fierdingh, till
frelse 3 tunnor 3 1/2 fierdingh,
sub litt F.
Ängh 35 lass i hoop,
sub G littera till huer
krone 15 lass huer,
frälse 5 lass.


(Karttext:)
Märar fiälen.
Storängen till Biörkeby, hårdwall och med små skogh ibland.
Storängen frälse P lillera byen, hårdwall med små biörkskogh.
Skälby ängh gränser.
Fagerwållen.
Kronegårdernes wreet om 6/8 tunna, sub N littera.
Uthjord till Lillegården i Skälby, sub I litteris i både gärden 1 6/8 tunna.
Tuå små teger i Fager-wållen intz bärgas mer än för ett lass.
Presteåkern möter.
Fagerwållen till Biörkeby, slätt och något sanck.
Tåmpt.
Tomptt.
Sandiord.
Dyia betsmark.
Lind.
Leriord.
Biörkz åker möter.
Lind.
Leriord.
Etnääs ägor.