C5:18-19


Notarum explicatio.

Lillegården krone 1/2 gärdz.
Det ena åhret hafver han
wthsädhe sub littera X, 3 1/2 tunna.
Det andra sub Y littera, nogh
steen uthi, 6 tunnor.
Ängh 17 lass, sub Z.
Elak mulebett och skogh,
litet fiskie.

Nergårdz wretar 3
Sub litteris T, 1 5/8 tunna. Gräs
hagan sub endim littera, 9 lass.
Drösian teeg skifftes, uth-
räknt till 11 lass, sub T litt.

Byarna finnes effter zyph arne
Zyph 1, chronegårdarna
zyph 2, Prästegården.
zyph 3, chronegården.
zyph 4, kiörkian.

Wääla 2 gårdar krone helgärdz, och samastedes
en krone 1/2 gärdz, huilken i åker och ängh hafver
för sigh frånskildt, här haffuer Prestegården och
sin åker tegskifftes med Wääla effter sitt stångmhål,
nämlig 9 1/2 stång, förutan en frelsejord här inne med
til Prestegården, brukas om 2 stänger och 4 alnar ett quarter. Wäla haffuer
huardera 4 1/2 stångh.
På första gärdet sub littera A, till huar kronegård
6 tunnor 1 1/2 fiärding, Prestegården 13 1/16 tunna, frelse-
jorden 4 1/8 tunna, till krone huardera angiffvit 4 1/2 tuna,
ängh 12 lass. Prästegården angifuit 9 1/2 tunna, ängh 30 lass.
Deet andra gärdet eller thes uthsädhe lijka stort
                                      Summa 29 3/8 tunna.
Äng sub littera Q, tilhopa 64 1/2 lass, där aff bör
huardera 13 1/2 lass, Prestgården 28 1/2 lass, frelsejorden 9 lass.
Prestegårdz wreter fyra, sub Q litteris, 8 1/2 tuna.
 

Item gräs hagar tuå sub R littera, 22 lass.
Öffuergårdz wretar 3, sub litteris S, tuå  7/8 tunna. Gräs
haga sub summa littera, 9 lass. Elak skogh och mulebett, litet fiskie.


(Karttext sid 18:)
Drösian kallas teghskifftes, alle uthi V.
Alie åker grensar emot frälse.
Denne plaan ähr ärnat till åker .
Tiänlig till åker.
Wääla kohage med presten.
Mälningz ängen till Wääla och Prestegården.
Släät hårdwall.
Nergårdz gräss haga.
Öffuer gårdz haga.
Prestens kohaga.
Mälaren.
Prästegårdz haga.
Prästegårdz gräshaga, hårdwall.
Öffuer gårdz gräss-haga, hårdwall.

(Karttext sid 19:)
Ekeby frälse ägor möta.
Lillegårdz åker.
Ekeby åker tager emot , ähr frälse.
Och till Lillegården i Wäla.
Denne åker kommer till Lillegården.
Denne åker kommer till Lillegården i Wäla.
Nergården.
Öffuergården.
Lillegården.
Skälby åker möter.
Lind.
Körkia.
Prestegården.

(Under skalan:)
Scala geometrica.