C5:2-3


(Rubrik:)  
Selbo häredh    Aspöö sochn.

(Text sid 2:)
Notarum explicatio.

Bregården, Gropgården, Rundgården
och Hälgården haffua wthsädhe huer-
dera   9 tunnor.
Bakgården och Anders Matzgård 10 1/2 tunna
huerdera. Alla 6 chronegårdarna sub zijph 3.
Frelsegårdarna haffua alla i hoop. Nota Bene sub 4 zijph.
66 tunneland, summa ähr als  123
tunneland i största gärdet sub P
littera. Frälse 16 1/2 tunna, 9 tunnor, 4 1/2 tunna, 10 1/2 tunna, 7 1/2 tunna, 7 1/2 tunna.
Det andra gärdet sub Q littera till dee
förskreffne fyra gårdar befunnit ähr
8 2/8 tunna huardera, dee andra
tuå lijka kronegårdarna  9 4/8 tunna huer
-
dera. Summan ähr als  110 6/8 tunna
Till frelsegårdarna alla siu i hoop 58 6/8 tunna
Frelse 15 1/8 tunna, 8 2/8 tunna, 4 1/8 tunna, 9 5/8 tunna, 9 5/8 tunna, 5 7/8 , 5 7/8 tunna.
Ängh till heela byn 440, där aff

till dee 4 krono gårdarna huerdera 30 lass.
Dee andra tuå större  35 lass huerdera, frelse
55 lass, 30 lass, 15 lass, 35 lass, 35 lass, 25 lass, 25 lass  sub littra R.

(Under textramen:)
Ett åker stycke tilhoopa med Dalby aff-
ritningh sub nummero 9 och folio 7
till hele Huseby by
om  1 6/8 dels tunna.

(Text sid 3:)
Notarum explicatio.

Husby 13 gårdar. Krone säx helgärdz  och 7 frelse
huilka haffua til stångtaal som föllier. Bregården krono 4 öres-
land, Gropgården och 4 öresland, Rundgården 4 öresland, Halgården
4 öresland, desse fyra haffua alla lika i stångmhål nämligh,
3 stänger gamble alnen och 4 alner stången. Backgården krone
hafva 4 1/2 öresland, Anders Matzgård och  4 1/2 öresland. Desse
tuå haffua lijka stångmhål, nämligh  3 stänger 1 1/2 aln på huar teegh i åker
och ängh. Storegården frelse haffuer på huar teegh 5 1/2 stänger.
Lötgården frelse hafva på huar teeg 2 stänger och 3 alnar, tuå öre.
Frelse hafva på sin teegh  1 1/2 stångh. Nårrgården frälse  3 stenger
och 1 1/2 aln.  Sörgården frälse hafva på sin teegh 3 1/2 stångh.
Erik Bänctzsons gård  frelse  2 stänger  2 1/2 aln.  Erik Matz gårdh frelse
hafva på huar teegh 2 stänger 2 1/2 aln.
      Elak mulebett, ingen skogh, tämligit
      gått fiskie i Mälaren.

(Karttext :)
Dalby åker möter    krono 2,   frälse 1.
Boängen hårdwall skarp med små buskar ibland.
Lätjord.
Lind.
Kiörkia.
Lind.
Lerjord.
Lind.
Lind.
Åker ängen hård wall och towigh.
Lötängen.
Lättjord.
Här kommer siön Mälaren.
Lagnöö ängh gränsar.