C5:26-27


(Rubrik:)
Selbo häredh, Öffwersela sochn.


Huitinge 4 gårdar, tuå skatte helgärdz,
en krone 1/2 gärdz, en frälse, en deel uthi
gärden haffua både skattegårdarne i hoop effter
huar sitt öretaal, nämligh först till Bartil
Erikssons gård 7 öres land, och den andra
Anders Oloffssons gård 5 öressla<n>d, byarnas plaan
zyph 12.
I förste gärdet ähr 7 och 5 öresland tilräknat
sub A littera, 17 tunnor, angiffvit 9 tunnor och 5 tunnor.
Det andra sub B i hoop 13 tunnor, en wret till
både skattegårdarna 1 5/8 tunna sub C littera.
Äng för sigh alena med tegarna till både skattegårderna sub
litteris D,  61 lass, giffvit ann 30 och 16 lass.
Uthi småjorden haffuer skattegården som ähr 7 öresland
inne med krone och frälse 3 öresland på huar teegh,
i åker och äng 4 stänger, krone hafver 4 stånger och tuå
alnar på förste bråtet, frelse hafver 4 stänger och en
aln i åkeren, män i ängen 4 stänger och tuå alnar
meer än dee andre, kronegård angiffvit 3 tunnor, ängh 12 lass.
Sub litteris K tilhoopa i småjorden 12 tunnor, där aff
kommer till skatte 3 3/4 tunna, krono 3 6/8, frelse 4 1/2 tunna.
Andre gärdet sub R, 8 tunnor, 2 1/2 till skatte, krono 2 1/2, frälse 3 tunnor.

Äng till småjorden,
alle tre tilhoopa sub
litteris L, 72 lass,
där aff bör skatte 23 lass,
krone och 23 lass, frelse 26 lass.
Åker wreter tre lyda till
kronegården, ähr funnit tunne-
land 4 3/8 tunna sub  K littera.
Skogh tämligh god, elak mule-
bett, fiskie i Biörkfiälen.

(Karttext:)
Biörk fiälen.
Nyble äng möter.
Stor ängen, hårdwal med toffvor ibland.
Till Bertill Erikssons gårdh.
Sör ängen, slät.
Lyder till frelse gården.
Slät hårdwall till Huitinge.
Wreter.
Wreter.
Siöängen, skarp hårdwall.
Bärtils gård.
Till skattegårdarna.
Igän lagdt.
Åker ängien till både skategårdarne, hårdwall och tuffuigh ibland.
Nyble åker möter skatte 1, frälse 2.
Frösslunda åker emot krono 2.
Hagar.
Lind.
Hagar.
Lind.
Lind.
Småjorden.
Trägård.
Kalffhagar.
Skattegård, den mindre.
Lind.
Lind.
Lötzlunda åker emot frälse 2.
Krono.
Krono.
Frelse.
Lind.
Småjorden.
Älby åker emot skatte, krono och frelse.
Lönbärga åker emot, krono en.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.