C5:36


Littera P byen.  Lille Lundby, krono tuå lika store,
en frelse inne med.
Krone haffua 6 stänger huerdera
och frelse 4 stänger på huer tegh.
Sub littera K till h<u>ardera krono aff 24 tunnor,
9 tunnor frelse, 6 tunnor huardera, 8 tunnor angiffvit.
Ängh huerdera 20 lass.
Dett andra gerdet sub littera L 18 tunnor,
der aff till krono huerdera 7 tunnor, frälse 4 tunnor.
Ängh 72 lass sub M littera, huerdera krono
27 lass, frälse 18 lass. En ängh som på
Store Lundby ark kommer här till hele
byn, förslagit ähr till 24 lass, h<u>ardera krono
9 lass, frälse 6 . Sub zyph 35 och folio 12.

(Karttext:)
Store Lundby möter, krono 1.
Fröbärga ängh och åker gränsa.
Denne lyder till Store Lundby om 1 6/8 tunna.
Sandjord.
Lundbysiön här utanföre.
Hemängen måsigh, buskig, toffuigh, sänk och dybåtn.
Sandjord.
Klissbärga åker och ängh möter, frälse.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.