C5:37


Sursa 2 gårdar,
krone en helgärdz,
skatte och helgärdz.
Byn, chronegården sub A littera, skattegården sub B littera.
Befunnit effter kronegerdz stånghtal nämligh 6 stänger
och på stången effter alnen 6 1/2 aln, skattegården 6 stänger
stången, 5 alner. Wthsädhe på kronegården 9 tunnor,
skatte 7 1/2, sub littera I. Det andra gärdet ähr till
räknat kronegården 9 tunnor, skatte 7 tunnor, sub K.
Ängh sub L littera som dee haffua 47 lass, krono 25 lass, skatte 22 lass.
Wreter till kronegården sub M littera, fyra om 5/8 tunna. Ängh för sigh
siäliff ännu sub N littera om 17 lass.
Skattgårdz wreter tuå sub O littera, 1 tunna äng för sigh siälff,
om 19 lass sub cadem littera. Nödtorfftigh annor lägnheet så när
som fiske elakt.

(Karttext:)
Fröbärga frelse ägor möte.
Skattegårdz haga.
Lunga skatte äger möte.
Kronegårdz haga.
Brösike åker och ängh emot frälse 1.
Krone gårdz hem ängh.
Släät plaan.
Krono gårdz k1 hage.
Hemhage.
Stor ängen sank litet och mäst hårdwall.
Kiölerhagen till skatgården.
Skattegårdz k1 hage.
Skarp hårdwall.
Igän ligger.
Lind.
Kiölerhagen till kronegården, buskar uthi.
Tåmpt.
Lerjord.
Lerjord.
Kronegårdz hage.
Lilängen sänk och slät.
Lind.

_______________
1Möjligen kohage?