C5:38-9


(Rubrik:)
Selbo häredh   Öffwersela sochn.


Notarum explicatio

Etne, 3 gårdar skatte helgärdz. Nårgård-
den hafa öresland  siu och en årtughe, en uth-
jord om 1 öresland. Mellan gården haffuer
6 öresland. Sörgården 9 öresland. Uthi
stångtal hafa Nårgården 3 stänger och 4 alnar, Mellangården
3 stänger, Sörgården 4 1/2 stångh.
Första gärdet ähr wtträknat sub littera A, 24 3/4 tunna ,
däraff effter stångmål till Nårgården 7 7/8 tunna, Sörgården 10 1/8 tuna.
Det andre tilräknat ähr, Nårgården 8 6/8 tunna, Mellan-
gården 7 4/8 tunna, Sörgården 11 2/8 tunna, sub B littera
aff 27 1/2 tunna summan.
Uthjorden i östergärdet sub C littera, 2 1/2 tunna där uthi hafua
heela byn 6 stänger i hoop, män till sielffue uthjorden ähr 4 stänger
den Nårgården bruker, uthi lilängen ähr funnitt
sub littera D, till uthjorden och byn 10 lass så delte
såsom i åkeren 4 lass, uthjorden och 2 lass hurdera gården.
Äng med gräshager sub littera E als 121 lass, der aff
till Nårgården 38 1/2, Mellangården 33 lass, Sörgården 49 1/2 lass.

(Höger om beskrivningsramen:)
Nummro 1, Nårgården.
Nummro 2, Mellangård.
Nummro 3, Sörgården.

Angifuit wthsädhe 7 tunnor Nårgården, ängh 30 lass.
Mellangården 5 tunnor,
ängh 15 lass.
Sörgården 8 tunnor, ängh 30 lass.
Elak mulebett och skoogh,
fiskie 0.

(Text ovan norrpilen:)
Wreetar till Sörgärdet, tre
sub F littera, 3 1/2 tunna.
Nårgårdz wretar sub littera G tre,
uthsädhe 4 1/2 tunna.
Mellangårdz wretar tuå sub H littera,
om 2 tunnor.
 
   
 
 


(Karttext:)
Biörkeby dyia möter.
Häsleby ägor tage emot, skatte 1.
Ängh släät, lilängen.
Dese äre tåmpter.
Såndjord.
Storängen, slät hårdwall och sank ibland.
Stub giöle i ängen.
Mellangårdz ko-haga.
Nårgårdz kohaga, gått bethe uthi.
Örjord.
Sörgårdz kohaga.
Länsmans Fröslunda åker och ängh emottaga.
Hundkärs ängen, sänk och skogig.
Lind.
Lind.
Nårgårdz greshage.
Bärgh.
Bärgh.
Mellangårdz grässhage.
Nårgårdz betzhaga.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.