C5:46


(Rubrik:)
Selbo häradh   Ytersela sochn.


Notarum explicatio.

Ulesta skatte en helgårdz, hafuer 10 öressland på sin teeg, i åker
och äng 9 stänger. Frelse en, hafuer 7 stänger och befinnes uthrekning-
gen som föllier, byen littera A wises.
Sub littera N på öster nårr gärdet, til skattegården 11 1/2 tunna,
frelse i samma gärdet 8 7/8 tunna, angiffvit 16 tunnor huart åhret
sub littera P . Wäster nårr gärdet skattegården 10 1/8 tunna, frelse 7 7/8 tuna.
Wreter till skattegarden sub litteris D, 1 tunna, 13000 quadrater.
Lundby ängen sub E littera, till skattgården 10 lass, frelse 7 lass.
Lillängen sub F littera, till skattegården 8 lass, frälse 6 lass.
Sundbolss ängen sub G littera, hafuer skattegården en trediedeel med Fiäle-
sta aff 27 lass, 9 till skattgården. För sig siälff till skattegården äng
sub littera K, 17 lass. Summa äng 44 lass. Fiskie, skog och mulebett till nödbehoff.

(Karttext:)
Bärga åker och äng möta.
Lundby ängen till Ulesta, towig och skog ibland.
Nålesta åker och äng möta, krono 2, frälse 2.
Ulesta hård-walss äng, ähr towig och några buskar ibland.
Skatte gård.
Frelsegård.
Fiällesta skatte och frelse ägor möte.
Frelse gård.
Slät sänk och towig.
Bärande äng.
Lind.
Wlesta wiken
Frelse gård till Fälesta.
Sundebolss ängen, hårdwall och tofvig ibland.
Frelse gård.
Ekenääss äng möter.