C5:47-48


(Rubrik:)
Selbo häradh   Ytersela sochn.


Notarum explicatio

Bärga 2 gårdar, skatte
7 öressland, krone 8 oressland.
Skatte hafuer 7 stänger, krone 8 stänger.
Nummero 9 byen.
Förste gärdet hafuer sub
littera L, uthsäde 22 tunnor.
Krone gården 12 tunnor, skatte 10 tunnor,
Angifuit 8 1/2 tunna krono, skatte 7 1/2 tunna.
Det andra sub M littera, wth-
sädhe 17 tunnor,
  kronegården
fåår 9 tunnor, skatte 7 7/8 tunna.
Här öffver till bytess några
quadrater, nämligh 1750.
Ett öressland i Biörktårp som
lyder hit till skattegården, ähr
inräknat här med, öresslandet i folio 69.
Littera N, demonstrera änge
45 lass där aff till kro-
negården 24 lass, skatte 21 lass.
Angifuit huerdera 30 lass.
Gräshage till kronegården
sub O littera, 10 lass.
Skattegårdz gräshager tuå
sub P littera, 7 lass.
Mulebett och tarffveskog
till nödtårfften, fiskie så
temligit.

(Karttext:)
Älby åker och ängh, skatte 1.
Låssängen.
Sandiord.
Skattegårdz haga.
Leriord.
Leriord.
Älhagen, släät hårdwall.
Leriord.
Moiord.
Lundby ängen, slaat1 med tovor ibland.
Ulesta åker och ängh, skatte 1, frälse 1.
Nälsta åker och äng, frälse 2, krono 2.

Skattegårdz betzhage.
Skarp hårdwall.
Stubbigh.
Skattegårdz betzhage.
Kronegardz2 hage.  

Hårdvall med buskar ibland.
Kronegårdz betzhage.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för släät .
2Fel för Kronegårdz .