C5:49


(Rubrik:)
Selbo häradh   Ytersela sochn.


Notarum explicatio

Älby en skattegård, ähr 8 1/2 öresland.
A littera byen.
Littera Q demonstrerar figuren på gärdet,
som hafuer 11 tunnor wthsäde.
R littira påpekar det andra gärdet och
ähr dess wthsädhe 8 tunnor. En wret
aff svag jord sub S littera, 1 1/8 tunna angiffvit,
åhrligen wthsäde 8 1/2 tunna.
Ängh sub T littera, 30 lass. Äng sub V littera, 14 lass.
Angiffvit ährligen1 30 lass.
God skog, mulebett och fiske.

(Karttext:)
Här tager bysenss skog emot.
Uljord.
Här inne ähr gått bete uthi.
Horneby moter2, frälse 1.
Lillängen, hårdwals ängh.
Igän-lagd åker.
Hårdwals äng med ekeskog, Låssängen wid nampn.
Biörkemoo.
Denne ängh ähr förd här ifrån in uthi arket på Bärghss affritning och lyder där till.
Desse tuänne äre bäred åker lider .
Jertviken i Mälaren.
Trägård.
Bärga åker möter, skatte 1, krono 1.

______________
1Fel för åhrligen.
2Fel för möter.