C5:50


(Rubrik:)
Selbo häredt   Ytersela sochn  affmätt 1640.


Notarum explicatio

Ägalla skatte helgärdz ähr 4 öresland be:te1,
ligger i tegskifftes med Håsta, Klisbärga och Åsa. Ägalla
hafuer på sin teeg alena 10 stänger, Håsta och Klisbärga hafua
2 stänger 5 quarteer på tegen och sädan uträkningen skedd
ähr, tager Åsa aff dee 2 stanger 5 quarter halffparten emot
Håsta och Klisbärga, detta ähro allenast om ängen, män i åkeren
hafua den med Ägalla intz här till sägz och liggie inne en
wtjord liten på huilken ingen migh kunde besked föregiöra, liguäl
ähr hon belägen i hopa med åkeren och bonden giör för henne skatt.
Littera M utwisar ängen som desse fyra byiar äre interisserade
uthi, där aff kommer till Ägala 43 lass, NotaBene till dee andra tre
12 lass, Åsa hafuer der aff 6 lass, alz ang2 55 lass.
Bysens första åker sub N littera, 11 tunnor, 7 tunnor angifuit
sub P, till det andra gärdet 9 1/2 tunna.
Gärtzleskog timber och wedeskogh till nödtårfften, fiske intet.


(Till vänster om textramen:)
Nummero 1 byen.
Nota Bene, angiffvit 30 lass.

(Karttext:)
Betzhaga.
Frälse jord.
Byn.
Tåmpt.
Lerjord.
Bärande ängh med skogh och towor uti, och ly-der till 4 gårdar som de-scription utvisar.
Åsa åker och äng wedertiga, skatte 1.
Lind.
Lerjord.
Betzhaga.
Bärgz betzhage möter, krono 2.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________
1Möjligen bestämte?
2Fel för äng.