C5:51-52


(Rubrik:)
Selbo härädh     Ytersela sochn.

Notarum explicatio

Bärg 2 gårdar krone helgårdz, Öffre
gården hafuer på sin teeg 3 stänger 4 alnar, Neer-
gården 3 stänger, här i åkeren och ängen haffer
ahnu1 2 gårdar nämligh Brunsbärg och Neer-
walla, Brunssbärg hafuer 3 stänger, Neerwalla
hafuer 2 stänger 4 alnar, Brunsbärg krono hemman, Nerwalla frälse hemman.

Littera A demonstrerar gärdet och dess
uthräkning till alla fyra gårdarna huar efter
sitt stångmhåål, summan i tuntaal ähr
39 3/8 tunna, där aff kommer till Öffwer-
gården i Bärg 11 7/8 tunna,  F , Neergården ibidim
9 3/8 tunna, Nota Bene Brunsberg och Neergardet2 angifuit 7 tunnor huar.
Brunsbärg aff samma gärdet 9 3/8 tunna. Nota Bene.
Neerwalla aff samma gardet3 8 6/8 tunna.
Sub littera B Öffvergården 9 1/2 tunna
i det andra gärdet.
Neergården 7 1/2 tuna aff samma gärdet.
Brunsbärg 7 1/2 tunna.
Neerwalla 7 tunnor aff samma gärdet
Summan ähr 31 1/2 tunna.
Littera C ähr ängen noterat med, als lass taal 79 lass.
Där aff till Öffvergården 24 lass,  F  , Neergår-
den 19 lass Nota Bene, Brunsbärg 19 lass Nota Bene, Nerwalla
17 lass.
Gräshaga till Brunsbärg sub D littera 14 lass.
Neergårdz gräshaga i Bärg sub E littera om 12 lass.
Fyra wretar till Brunsbärg sub F littera, draga
1 7/8 tunna.
Mulebett, wed och gärtzleskog till nödbehoff.
Fiskie uthi Mälaren.

(Till vänster om textramen:)
Byiarnas tomptplan.
Q. Bärgh, 1 chronehemman.
R. Bärgh, 2 chronehemman.
S. Brunsbärgh, 1 chronehemman.
T. Neervalla, 1 frelsehemman.

F. Angiffvit 8 tunnor.
Nota Bene. Angiffvit 7 tunnor.
Nota Bene. Angiffvit 7 tunnor.

F. Angiffvit 20 lass.
Nota Bene. Angiffvit 16 lass.
Nota Bene. Angiffvit 16 lass.

(Karttext:)
Betzhaga till Brunsbärgh.
Koohaga till Nedergården i Bärgh medh skogh och bärgh.
Kärr.
Frälse hemman frälse gårdz haga.
Ägalla åker möter, skatte 1.
Betzhaga till Brunsbärgh med skogh och bärgh wthi.
Lind.
Tåmpter.
Kohaga till Öfuer-gården i Bärgh med skogh och bärgh wthi.
Lind.
Trågårdar4.
Krono Brunsbärg.
Bärg.
Lind.
Åsa åker och äng möta, skatte 1.
Lerjord i bägge gärden, något sandblanda.
Walla åker möter.

Bärande hård-wals äng med litet buskar uthi.
Wella åker och ängh wedertaga på hela denne sidan.
Detta styke lyder till Lille Wreta.
Igän-lagd åker.
Igenlagd.
Öffvergårdz betzhage.
Stenbete till Brunssbärgh.
Öffvergårdz hage.
Nergårdz betzhage.
Neergårdz grässhage.
Brunnsbargz5 betzhage.
Brunsbergz grässhage.

(Runt norrpilen:)
Väster.
Öster.
Söör.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för ännu?
2 Fel för Neergården.
3Fel för gärdet.
4Fel för Trägårdar.
5Fel för Brunsbärgs.