C5:53


(Rubrik:)
Selbo häradh.

Notarum explicatio.

Åsa skatte helgärdz,
hafuer 9 öresland.
Zyph sub 16.
Wthsädhe på första gärdet
sub G littera, 16 tunnor Nota Bene.
Det andra tilräknat sub
H littera, 15 tunnor åhr-
ligen ähr angiffvit 10 tunnor.
    Summa 31 tunna.
Sub litteris I, ängh till
37 lass här hemma såsom
och aff Ågalla1 ängh i
hoopa med Håsta och Kliss-
bärga sub M littera,
6 lass angifuit 30
lass.
Mulebet och skogh
till nodtörfften2, fiskie
litet i träsket.

(Till höger om textramen:)
Nota Bene angiffvit 10 tunnor.

(Karttext:)
Betzhage.
Sandjord.
Kärr.
Öråsa åker möter, frälse tårp.
Lillängen, hårdwall.
Lind.
Ägalla ängh wedertager, skatte 1.
Fröbärga åker och äng möta, frälse 2.
Lind.
Lind.
Tåmpt.
Lerjord.
Stoor ängen släät litet sänk och bärande.
Bärgz åker grensar, krono 2.
Betzhage.
Träsket.

___________
1Fel för Ägalla.
2Nödtorfften ms.