C5:58


(Rubrik:)
Ytersela sochn.


Notarum explicatio
.

A littera, Prästegården och Wiggeby.
Prestegården krone 1,
Wiggeby 2 gårdar frelse,
huilka liggia teeg om teegh
med Prestegården i åker och
äng. Prestegården hafuer half-
parten i hele byn och bewisess
aff uthräkningen som föllier.
Aff summan i tuntaal på
första gärdet sub nummero
3, 18 1/4 tunneland, där aff kom-
mer till Prestegarden1 9 1/8 tunna.
Sub nummero 4, det andra
gärdet 18 1/2 tunna, där aff
till Prestegården 9 1/4 tunna.
Nummero 6, ängen huilken dee
haffva till hoopa, 98 lass.
Där aff till Prestegården,
49 lass.
Frånskild äng och ihoop med Åfftuna, sampt en frelsegård
i Tuna om 10 lass, sub O littera.
God berande äng.

Prestegårdz ball-
jord som finness in-
på och utanpå
detta ark uthi åker
och äng, åkeren
ähr noterat med
litteris X och ängen
med littera T och
ähr uthräkningen
på åkeren 7 1/4 tunna.
Ängen tu lass.
Wiggby och Preste-
gården hafuer inne
på arket tu ängz-
styken sub Y littera,
om 13 lass i hoop,
och folio 60.

(Karttetext:)
Ekelunda ägor möta, frälse 1.
Tuna åker möter.
Sörgårdz wret.
Nårgårdz och Prestegardz2 betzhaga.
Tåmpt.
Trä-gård.
Trägård.
Tåmpt.
Storängen till Prestegården och Wiggeby, tuwigh ibland, god bärande.
Tuna äng möter, 6 frälse, 2 krono.
Lacus Biörkfiälen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för Prestegården.
2Fel för Prestegårdz.