C5:59-60


(Rubrik:)
Selbo härädh   Ytersela sochn.


Notarum explicatio.

Tuna åtta gårdar twå krone och säx
frelse, såsom och wästre gården i Åfftunna
hafffver tegskifftes här i åker och äng med
Tuna effter stångmhål som föllier.
Först haffuer krone gården som hel-
gärdz ähr på sin teeg 3 1/2 stång och där
till aff östre söör gerdet sub littera A be-
funnit och uthräknat 7 tunnor uthsäde.
Dett andra gärdet uthi wester och nordost
sub litteris B tilräknat 8 6/8 tunna, tuenne
tillydande wretar sub littera P, 1 1/2 tunna,
åhrligen angiffvit 9 tunnor med wreterna.
God äng sub litteris D, 35 lass, angifet
40 lass.
Den andra kronegården som 1/2 gärdz
ähr, hafuer stångtaal 1 6/8, där till ähr be-
funnit under samma bokstaff A och
samma gärdet 3 2/8.
Det andra gärdet sub B littera, 4 1/8 tunna.
Twänne wreter 1 tunna sub N littera,
åhrligen angiffvit 4 1/2 tunna.
Äng 16 lass sub D littera, angiffvit 20 lass.
Elak mulebett, ingen garweskog, fiskie
till nödtårfften.

Fyra frelsegårdar haffva lika teeg
och stångtaal nämlig 3 stänger huardera
på tegen och där till med ett quarter huar.
Uthräkningen tilhoopa på forsta1 åhrs
uthsäde sub littera A, 22 5/8 tunna.
Twänne frelsegårdar annu2 i samma gärdet
och samma littera, ähre och lika i teeg näm-
lig 2 1/2 stänger huar, wthsäde befunnit 9 3/8 tunna.
Åfftuna frelseteeg ähr 1 1/4 stångh, uthsäde
befunnit på samma gerdet 2 3/8 tunna.
Andra gärdet sub B littera till dee fyra gårdar
tilräknat 28 1/2 tunna i hoop i
dee tuå aff samma gerdet 10 5/8 tunna.
Åfftuna aff samma gerdet  3 1/8 tunna.
Äng till dee fyra 112 1/2 lass sub D littera,
Äng till dee tuå sub ibidem littera 42 1/2 lass.
Åfftuna teeg 12 1/2 lass.
Alss åker med wreterna 102 1/4 tunna.
Alss äng 219 lass.

(Till höger om textramen:)
Tuna byss tåmpt plaan.
1 ziph. Chronegård.
2 ziph. Chronegård.
3   "   . Frelsegård.
4   "     Frelsegård.
5   "     Frelsegård.
6   "     Frelsegård.
7   "     Frelsegård.

(Övre delen av högra hörnet:)
Sub littera R till Åfftuna, en wret
till alla tre gårdarna med en lind
och en liten äng, åkeren ähr 7930 q3.
Ängen med linden, 15820 q3.

(Karttext:)
Åfftuna åker och äng gränsa mot.
Till kiörkherden med sacellano
Lillängen bärande till hela byn.
Frelse äng till Krågesta.
Prästegårdz och Wigby äng.
Wiggebyss tillika med Prestegårdz åker möter.
Öster ängen till hele byn, skarp hård wall ibland.
Denne äng lyder till Wiggeby och Prestegården.
Kiörkie.
Denne äng lyder och till österängen.
Lind.
Wiggebyss och Prästegårdz äng tegar på denna sida emot.
Stor ängen till heele Tuna by, hårdwall med tofwor ibland.
Biörkfiäälen i Mälaren möter.
Giölängen till Tuna heele by med skogh ibland, tesslikess något sänk.
Denne wret lyder till hele byn.
Igän.
Lind.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för första.
2Fel för ännu.
3qvadrataln ms.