C5:6-7


(Rubrik:)   Selbo härdh,  Aspöö sochn.


Notarum explicatio.

Dalby, 3 gårdar, 2 krone, en
frelse. Kronegårdarna haffua
huardera 6 stänger 3 3/4 aln. Frelse hafva
8 stänger, byen sub nummro 13.
Sub P littera, alz 22 tunnor, der
aff till kronegårdarna huerdera 7
tunnor, frälse 8 tunnor.
Sub B littera, andra gärdet 17 3/4 i hoop.
Där aff kommer till huerdera kronegården
5 5/8 tunor, frälse 6 1/2 tunna.
Ängh als sub C littera på bladet
tillbaka, 90 lass, der aff hafva
huer kronegård 21 lass. En ängh ännu
på andra sidan, skall och här till där beskriffuin -  folio 5
Tuå wreter i ängen sub littera D,
5 1/2 tuna der aff hafva frelse  2 tunor
huerdera, krono 1 6/8 tuna.
Elak mulebett, ingen skogh, tämligit
gått fiskie i Mälaren.

(Karttext:)
Lacus Mälaren.
Wahålms åker möter.
Wahålms ängh.
Lerjord.
Leråkers åker möter.
Denne åker lyder till alla Husby gårdarna.
Lerjord.
Betzmark.
Kommer till Klåkaren, 1 tunna.
Grässhage hårdwall.
Täppa.
Tåmpt.
Sandjord.
Trä-gård.
Snutugler,  hårdwall.
Lerjord.
Klåckaren haffwer sub nummro 20, en tunna uthsädhe och ingen legenhz annan där hooss.
Husby åker tager emot.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.