C5:61


(Rubrik:)
Selbo harädh1.

Klåckargårdz åker brukar capilan.
Och i Balljorden hafuer han tegskifftes
med Prästegården som alphabetet
åtskillier.
Först hafuer Klåkergårdz åker uth-
säde på första gärdet sub A littera,
2 5/8 tunna.
Det andra gärdet, 1 1/8 tunna sub B.
Balljorden till Klåkergården
sub P littera, 1 5/8 tunna.
Sub R litteris i det andre gardet2 ähr
utsädhe 2 1/4 tunna.
Als äng till Balljorden sub T littera,
huilket finness in uthi arket och
ähr uthräknat till 3 lass, där aff till
Prestegården 2 lass, och ett till Klåkar
gården.

(Karttext:)
Krågesta åker, frälse 1.
Ekelunda åker moter3, frälse 1.
Åfftuna åker möter.
Tuna åker möter.
Tuna åker alt om kringh gränsar.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för häradh.
2Fel för gärdet.
3Fel för möter.