C5:67-8


(Rubrik:)
Selsbo häräd     Ytersela sochn.


Notarum explicatio.

Nälesta fyra gårdar,
twå krone helgärdz och tuå
frälse, ähre lika lagde i tegskifften
både på åker och ängh.
Sub N littiris finnes byen.
Wttsädet på första sub A
littera, als till alla fyra gårdarna
och belägit i wäster söör 41 1/4 tunna.
Där aff kommer till både krone-
gårdarna i hoop 20 5/8 tunna.
Det andra gärdet uthi wäster
belägit haffver als åker 42 1/2 tunna.
Sub B littera där aff tilräknat
både kronegårdarna 21 1/4 tunna i hoop,
åhrligen angiffvit till 9 tunnor
uthsädhe.
Äng till heele byn sub
littera C 170 lass, där aff ähr
både kronegårdarna i hoop tilräknat
85 lass, angiffvit 40 huar.
Gärsleskog och mulebett
till nödbehoff tamligt1 gått.
Fiske i Biörkfiälen.

Bräntårp krono 1/2 gärdz, ähr aff-
gärdzby aff Fiälesta ägor.
Första gerdet haffver uthsäde 4 1/4 tunna,
Sub D littera.
Det andra hafuer uthsäde 3 6/8 tunna
sub E littera, åhrligen ähr här på
angiffvit 3 tunnor.
Äng befunnit och calculerat till 14 lass
sub F littera, angiffvit 9 lass.
Elak mulebett, ingen annor lägenhz.

(Karttext:)
Bärga åker gränsar mot, 1 skatte, 1 krono.
Betzhaga till krone-gården.
Biörkfiäälen.
Lundby ängen wid nampn, hårdwall något towigh.
Sandiord.
Lind.
Lind.
Leriord.
Betz haga till krone-gården.
Betz mark medh skogh och bärgh.
Äng till Bräntårp, hårdwall toffvig.
Sandiord.
Igenlagd åker.
Dyängen litet sänk med buskar.
Stor ängen hårdwall med towor, noget med skog beblandat, tämlig bärande.
Leriord.
Fiälesta åker och äng möta, skatte 1, frälse 2.
Skaggesta2 ängh möter, 1 frälse, 1 krono.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________
1Fel för tämligt.
2Fel för Skäggesta.