C5:69


(Rubrik:)
Selbo härädh   Ytersela sochn.


Notarum explicatio.

Biörktårp krono 1/2 gärdz på Bärga
ägor belägit,  F,  skattegården i Bärga
hafuer här inne ett öressland såmpt brukas och
det andra ligger igän.
Sub littera K, första gärdet 3 1/4 tunna.
Sub littera L, det andra gärdet 3 5/8 tunna.
Twänne wreter sub litteris M om
1 3/8 tunna
, angiffvit 2 1/2 tunna.
Sub littera N Siöhagen, angh1 6 lass.

Den andra ängen sub O littera,
38 lass uthi huilken det ena
öreslandet från Bärga här hafuer
halffparten med Biörktårp nämligh till
19 lass och så mykit denne by.
Skog och mulebett till nödtorfften.
Fyra tegar som häffdas till
det ene öreslandet aff Bärgz skattegård,
ähr quadrater 4900 sub P litteris.
Så många ähro igänlagde i samma gärdet
och samma tegar Q uthwisar ähre quadrater
6750.
Wthi det andra gärdet ähre alle
tegarna igänlagde, nämlig 6, och
haffuer quadrater 11925, littera R
demonstrerar.

(Till vänster om textramen:)
F. A littera byen.

Notarum explicatio.

Swarttårp krone 1/2 gärdz och på Bärga ägor.
B littera byen.
Första gärdet hafuer uthsädhe 3 1/2 tunna, sub S littera.
Det andra hafuer lika uthsädhe med det första, sub T littera,
uthsädhe angiffvit 3 1/4 tunna.
Äng 16 lass sub V littra, angiffvit 12 lass.
Mulebeth och skog till nödtorfften, fiskie 0.

(Karttext:)
Swartetårpz ägor möta på denne sida, krono 1/2 gärdz.
Betz haga till Biörketorp med skogh iblandh.
Här möter Biörkfiälen.
Siöhagan, bärande.

Biörkfiälen.
Nårrtårp möter, ähr frälse 1.
Sandjord.
Lind.
Biörktårpz ägor möta, krono 1/2 gärd.
Sandjord.
Lind.

_________________
1Fel för ängh.