C5:75


(Rubrik:)
Selbo häredt och Tårsen sochn affmätt 1641.


Notarum explicatio.

A.  Åby quarn, 1/2 gärdz.
B.  Utsädhe  5 1/2 tunna
C.  Utsädhe  4 6/8 dels tunna      } lerjord.
D.  Stor ängien      14 lass.
E.  Damm ängien   12 lass.
F.  Laggar ängien   15 lass.
G.  Åkertäppa med ett åkerstyckie i ängen, 7925 cuad1.
     God skoogh och mulebet, fiskie i Quarnsiön och Bräxnen.
H.  Stenfasta 1/2 gärdz.
I.   Utsädhe  4 1/8 dels tunna.
K.  Det andra  4 1/16 tunna.
L.  Ängh 17 lass.
     Skogh 0, elak mulebet, något fiskie i Mälaren.

(Karttext:)
Bräxnen siön.
Her möter Åby ängh krono 1/2.
Stor ängia till Åby quarn, hårduall och skarp i blandh.
Kiär medh skogh.
Her möter Queekestadh egor.
Ängh.
Ängh till Åby quarn, hårdhuall.
Backe.
Her möter Hestha skogh, krono 1 helg2.

Mälaren.
Engh till Stenfasta, hårduall slatt3.
Girista ägor möta, krono 1, frälse 1.
Åker ägor möter.

Quarn siön.
Laggar ängia till Åby quarn, något sänch iblandh och skogi.
Laggartårp i Kermbo sochn.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1quadrataln ?
2 helgärds ?
3 Fel för slätt.