C5:76-77


(Rubrik:)
Selbo häredt och Tårsen sochn affmätt 1641. Af Anders Samuelsson


Notarum explicationeh.

A.  Wreta, 1/2 gärdz hemman.
B.  Uthsädhe,  8 5/8 dels tunna.
C.  Det andra,  9 7/8 dels tunna.   
           Summa  18 1/2 tunna.
F.  En wret, 3850 cuadrat.
D.  Storängen,  25 lass.
E.  Siöängen,    19 lass.
             Summa 44 lass.
     Nödtårfftigt fiskie, skogh och
     mulebett.
G.  Älgelöta, 1/4 krone.
H.  Utsäde, 3 1/4 dels tunna.
I.   Det andra, 1 6/8 dels tunna jäsjord.
K.  Äng, 9 lass.  Elak eller
      ingen annan lägenhet på Girista
      ägor belägit, sammaledes något litez
      på Åkerby.
L.  Skåttwånga, 1/4 dels tårp.
M.  Åker, 2 1/4 dels tunna.
N.  Det andra, 1 3/8 dels tunna.
O.  Ängh, 14 lass.
      Aff Wängia egor skoogh och
      mulebet, fiskie 0.

P.  Sandhåsa, 1/3 dels tårp.
Q.  Åker, 2 3/8 dels tunna.
R.  Den andra, 2 7/8 dels       } sandjord.
S.  Ängen, 21 lass.
      Skoogh och mulebett, fiskie 0.
T.  Söörbosweed, 1/3 dels tårp.
V.  Utsäde, 5 6/8 dels.
X.  Utsädhe, 3 1/4 dels tunna jäsjord.
Y.  Storängen, 13 lass.
Z.  Lill ängen, 8 lass. Nödtorfftigh
     skogh och mulebet, fiskie 0.
+.  Wästerbosweed, 1/3 dels tårp.
2.  Utsädhe, 6 tunnor
3.  Utsädhe, 3 7/8 dels tunna   } lerjord beges.
4.  Ängh, 33 lass.  Mulebett och skoogh
     aff  Losta ägor, fiskie 0.
5.  Österbosued, 1/3 dels tårp.
6.  Utsädhe, 5 7/8 dels tunna
7.  Utsädhe, 4 6/8 tunna           } sandjord.
8.  Ängh, 10 lass.  Mulebet och
     skoogh, fiskie 0.
     Desse tårp på dätta ark undantagen
     dess Älgelöta, ähre i jordeboken förde
     ibland frälse och under Waxängh
     förlänte.

(Karttext sid 76:)
(Littra L:)
Her möter Vaxängz åker och ängh.
Hårdwals ängh till Skåttuånga, något toffuigh.
Her möter Sandåssa åker och ängh.
Här möter Vånga skogh, krono 2.
Sandh jordh i bägge.

(Littra P:)
Här möter Vaxängz egor emot.
Her möter Skåttuånga åker och ängh, krono 1/8.
Kiär medh tioch skogh och bergh blandh.
Ängh till Sandåsa, tuffwig  ibland och sanch.
Lind.
Hårdwall medh skogh.
Här möter Vånga skogh.
Lin2.

(Littra +:)
Lindh.
Lillängia till Sörboosuedh, skarp hårdh-wall och skogh.
Hårduals ängh till Vesterboosuedh och något sanch iblandh.
Storängia till Sörboo suedh, hårduall och sanch iblandh.

(Karttext sid 77:)
(Littra A:)
Her möter Mälbys egor, krono 1.
Igen.
Lind.
Lerjordh.
Storängia till Wretha, sanch och litet sanch iblandh.
Lerjord.
Her om kringh möter Girista åker, krono 1,  skatte 1, frälse 1.

(Nummer 5:)
Betz haga.
Här möter Vaxängz skogh.
Skarp hårdualss ängh till Östera Boosuedh medh toffuor iblandh.
Sanjordh.
Kiär medh tiåch skogh.
Här moter1 Vaxängz åker och ängh.
Här möter Kärholms haga 1/4 torp, ligger i Strängnäs soken.

(Littra E:)
Mälaren.
Siooängia till Vreta, hårdwall och toffuigh iblan.
Backa.

(Littra G:)
Her möter Stenfasta ägor, krono 1/2.
Lind.
Här möter Åkerby ägor, krono 1.
Engh till Äl<ge>lötha, sän<ch>  <o>ch skogi.
Her om kringh möter Girista ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för möter.