C5:79


(Rubrik:)
Selbo häred   Tårsen sochn.


Explicatio notarum.

Prästegården
krone, kallass Ökna.
Första gärdet sub A
litteris,  17 1/2 tunna.
Det andra gärdet sub
B littra, 8 3/4.
Det tredie sub C littera,
4 1/2 tunna, hu<i>lka lyda
till littera B åhrs wt-
sädhe, åhrligen 10
tunnor angifuit.
Hemängen sub D littera,
40 lass, tilkiänna gifuit 40 lass als ä<n>gh.
E littera, tuå tegar i
Kumla ängen liquäl här
wnder skatte, draga i
hoopa 7 lass.
Ähnnu 3 små te-
gar in wthi arket
och Närby1 ang2 belegne
sub litteris F, draga 6 lass.
Folio.
Litet fiskie, föga skog
och mulebett.
Aff Bytesängen en trediedel
med Bärga och Kalkulla sub
K littera, 5 lass.

(Till höger om textramen:)
Prästeby wi-
ses sub 10.
Kiörkian sub 11.

Explicatio notarum.

Bärga och Calcula3 sub 13
ähre krone både 1/2rdz, hafua
lika teeg, här till bruka
dee tuänne wretar och som
tilförenne hafua warit och
legat för ett tårp, män
nu ähre dee till byarna
lagde, liquäl går särdeliss skatt
aff dem nu.
Littera G, första gärdet
hafuer 17 1/2 tunna
tillhoopa, åhrligen
angifuit 6 tunnor
huar gård.
Littera H, 15 1/4 tunna det
andra gärdet.
Littera K, äng 15 lass där
aff tager Prestegården
en trediedeel, ähr 5 lass.
En lind till Kalkulla och
Berga sub L,  4 lass.
Ingen annan läg<e>nheet.

(Karttext:)
Lille Enbyss hagar.
Biörkfiälen utanför.
Släät ängh.
En jagbake.
Prestegårdz kohaga.
Nårby äng här möter, skatte 1, krono 2, frälse 1.
Kiörk gården.
Lind.
Klåkargården.
Präst hölkan släät hårdwall bärande ängh.
Tåmpt.
Prastegårdz4 stallegård.
Kålgård.
Lind.
Trägård.
Skarper betzhaga till Preste-gården.
Bytzängen, slät hårduall.
Betzhage till Prastegården4.
Lerjord.
Staby åker och äng, frälse 1.
Kumla åker möter frälse 3.
En jagebake.
Sandiord.
Lind släät.
Ingeby åker möter, krono 1.

___________________
1Fel för Nårby?
2Fel för äng.
3Vid revideringen tillagt till Carlecula.
4Fel för Prästegårdz.