C5:80-81


(Rubrik:)
Selbo heredt och Tårsen sokn affmätt 1646 in septembri.


Explicatio notarum.

Nårby 4 gårdar. 2 chrone helgärdz, en
skattegård, 7 öresland och 2 ortiger1, frälse 1. Första
kronegården i stångtaal hafer på sin teeg ett quarter
mindre än 4 stänger, den andra chronegården hafer 3 stänger,
skattegården 4 stänger och ett quarter, frelse 1 1/2 stänger.
Aff summa och tuntaal 37 1/2, sub M littera
kommer till den första chronegården på sitt stångtaal, näm-
ligh 11 6/8 och 875 quadrater, den andra chronegård-
den aff samma gärdet 9 tunnor. Skattegården
12 1/8 tunna och 875 quadrater. Frelse 4 1/2 tunna huad
angifuit ähr, nämlig kronegården den förste och skattegården
åhrligen 9 tunnor, äng 40 lass. Den andra chrone-
gården 6 tunnor årligen, äng 20 lass.
Littera N wthwisar det andra gärdet huilket
hafer lika calculation med deet första, nämlig 37 1/2 tunna.
Als äng sub O littera 148 lass, där aff till
chronegården 46 lass, den andra 36 lass, skåttegård2   
48 lass, frelse 18 lass. Elak mulebett,
nodtårfftig3 skog, tamlight4 gått fiskie i Biörkfiälen.

Wthi Snesta gårdet5
haffuer skattegården en
wthjord huilken ligger i tegh-
skifften med Snesta, ähr wth-
räknat i både gärden till
4 5/8 tunna, dem littera N
wthwisa, NotaBene, äng ähr dar6 fo-
ga7 till.
         
Bysens tåmpter.
Zijphera 1, skattegården.
Zijphera 2, chronegården.
Zijphera 3, chronegården.
Zijphera 4, frälsegården

(Till vänster om textramen:)
NotaBene, folio 102.

(Karttext:)
Lind.
Furjord.
Store Biörkfiälen här möter.
Igän.
Igän.
Lerjord.
Nårby ängh, hårdwall med tower ibland.
Lerjord.
Prästegårdz koohaga möter.
Jagebacka.
Lind.
Edeby gärdet gransar8 emot, krono 2.
Bärga och Calkulla åker möter, krono 2 1/2 gärdz.
Lind.
Staby åker, frälse 1.

(Runt kompassrosen:)
Wäster, öster, söör.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för örtugar.
2Fel för skattegård.
3Fel för nödtårfftig.
4Fel för tämlight.
5Fel för gärdet.
6Fel för där.
7Fel för föga.
8Fel för gränsar.