C5:82


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

               NotaBene, byen zijph 13 och 14.
Edeby krone 2 helgärdz, haffua lika teeg. Här
inne hafwa Kantorp med dem på några styken tegskiffte i ett gärde,
och ähr hanss teeg 2 stänger bred och huerdera dee andrass 4 stänger bred.
Sub P littera gärdet som Kantorp har wthi med, ähr 11 1/2 tunna.
Dar1 aff tager Edby 4 1/2 tunna huar gård, Kantorp 2 1/8 tunna såsom
och 1750 quadrater tillbytes, här hafer Kantårp ett styke för
sig siälff sub Q littera 1 7/8 tunna aff samma gärde
Sub V littera ännu till Edby 16 3/4 tunna ihopa, åhrligen 10 tunnor angifuit huar.
Littera R det andra gärdet 21 tunna både i hop, en wret 5/8 tunna sub S littera.
Alss äng 71 lass aff Siöängen tager Kantårp 5 lass sub X littera,
och dee andra 2 huardera, huilka ähre inräknade i dee 71 lass.
T uthwiser figuren. God skog och mulebet.
Fiskie något i Mälaren.


(Karttext:)
Hästängen till Edby, skarp hårdwall och towigh.
Snesta ängh.
Nårby åker möter, krono 2, skatte 1, frälse 1.
Snista åker och äng, krono 1, frälse 1.
Jagebacka.
Lind.
Kantårpz äng möter, krono 1/2 hemman.
Siöängen.
Staby åker möter, frälse 1.
Betzhage.
Kalffhage till både gårdarna.
Lind.
Pårs haga hårdwall, sägz wara sältebåtn.
Räffzneess äng möter.
Siöängen till Edeby, sänk.
Mälaren.
Salby åker och äng, krono 2.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________
1Fel för där.