C5:84-5


(Rubrik:)
Selbo häräd  Tårsen sochn.


Explicatio notarum

Lille Eneby chronehemman helgärdz. Denne
by hafa med Ulsbärga tegskiffter uthi både
gärden och Storängen, nämligh en tredie-
deel. Till denne by hörer och twänne wreter
sampt 3 fiällar noterade med littiris
X, utträknade till 10 1/2 tunna. Desse föres
tillhopa med hanss trediedell från Ulssbär-
ga och inräknass med åhrlig wthsädhe.
Littera F gärdet 16 1/2 tunna, där aff
fåår Lille Enby 5 1/2 tunna, Ulssbärga
11 tunnor.
Sub littera G, det andra gärdet
18 tunnor, Lille Enby där aff
till 6 tunnor, Ulssbärga 12 tunnor.
Lille Enby äng sub S littra, 17 lass.
Littera H Stor ängen 75 lass, dar1   
aff kommer till Lille Enby 25 lass,
Ulsbärga 50 lass.  Ulssbärga 
ähr skatteheman, 6 1/2 öresland.
Sioängen2 till
Ulsbärga alena, sub
I littera, 7 lass.
Wtanpå bladet och detta ark
hafer Ulsbärga i Stenby ängen
och effter sitt stångtaal nämligh 3 stänger
och 1 quarter, äng 24 1/4 lass, sub
V littira der sammastädess
.
Item tuänne åkrar aff Snesta,
bägge gärden 3/4 tunneland, dee ähre
märte3 med littera V. Folio 102.
Sub nummero 3, tre tegar till Lille
Enby aff Salby ark och folio 106, till
5 lass.
Skog 0, elak mulebett, litet fiskie.
Lille Enby angifuit 9 tunnor, det andra 8 tunnor.
Ängh 40 lass.
Ulsbärga åhrligen angifuit 9 tunnor.
Äng 50 lass.

(Till höger om textramen:)
NotaBene, byn nummero 10.
Nummero 9.

(Karttext:)
Siöängia till Wlssbärga, slät hård-wall.
Lind.
Betzhaga til till Eneby och Wlssbärga med med bärg wthi.
Wandesta åker och ängh, krono 1, frälse 2.
Biörkfiälen.
Dänne plaan hafer warit åker och nu igenlagdt, lyder Lill Eneby.
Tompt, Lille Enby.
Haga till Wlss-bärga med skogh och bärgh wthi.
Suartmylle.
Kohaga till Lill Eneby.
Lill ängen till Lille Enby, slät och något skarp hårdwall.
Trä-gård.
Stor ängen bärande till Ulsbär-ga, slät något toffwig.
Moojord.
Haga till Wlssbär-ga med skogh och bärg wthi.
Sandjord.
Lerjord.
Haga till Lill Eneby med tiåck skogh och dyieboten.
Lerjord.
Stenby ängh gränsar, krono 1.
Store Enby ängh och åker, krono 1.
Törlunda ängh möter, frälse 2.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för där.
2Fel för Siöängen.
3Fel för märkta?