C5:Titelblad


Geometrisck
affritning och calculation
öffwer Selbo härädh
uthi Sudermanneland.

Skatte och chronohemmanens åker
och ängh, deras quali och quantitet
effter hännes konungzlighe maiestätz
instruction och fulmacht aff Anderss Sa-
muelsson pro annih 1639 och 1640
affmätt och calculerat af
   Anders Samuelsson.

Aspöö sochn på fölliande folio med
effterskreffne byiar.
Öffwersela sochn, folio 9 med
effterskreffne byiar.
Ytersela sochn, folio 45 med
effterskrefne byiar.
Tårsen sochn, folio 74 med
effterskreffne byiar.
Kärnebo sochn, folio 115 med
effterskrefne byiar.

Revideradt den 21 januari anno1701.

_______________
Tillskrivit senare.