C5b:1


(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
                   öfwer
säteriet L<agm>ansöö eenskijlta, så wähl som innom dess råå och röör belä-
gne ägor och h<    > till alla dess naturlige lägenheeter och uthrymmen både till watn och
land sampt boohlbyyns general råågångh och skildnad, hwilka liggiande ähro uthi
            Oppunda häradh
                  och
            Leerboo sochn.
            Mätt och rijtat anno 1685 af Erick Agner


              Notarum Explicatio.

(Kolumn 1)                                           (Kolumn 2)                                                      (Kolumn 3:)
                                                          N<ummr>o.                     hem<man>
Landzhöfdingen högwählborne               1.  Lagmansöö                                 Beståår af skööna och anseenliga
herr Henningh Falkenbergz.                         sätegård.                                     trääbygningar mindre och större.
                                                              2.  Österöö underl<ydande>.     1.   Mangården sampt goda och wählbygde
                                                                                                                     ladugårdz huus, är inrättat med nyt-
                                                                                                                     tig trää och humblegårdar. Detta säterie
                                                                                                                     är myket gamalt, så att man dess hem-
                                                                                                                     mantahl och landgille icke rätta kan.
                                                                                                                     Men hemmanet Österöö som uthi
                                                                                                                     Wäsbroo sochn belägit, ähr för säte-
                                                                                                                     gårdz ägornes commoditet och belägenheet
                                                                                                                     ifrån långel<iga> tijder afhyst och underlagt,
                                                                                                                     hwilket alt brukas med possessoris
                                                                                                                     egit tiänstefolk och afwell.
Råå och röör.                                         3.  Kämbohl.                              1/2.
                                                              4.  Bockzholmen.                       1/2.
                                                              5.  Bredbohl.                              1.
                                                              6.  Elskebohl.                             1.
                                                              7.  Wärna qwarn.                       1/4.
                                                              8.  Sundh.                                   3.  Ähr wähl bygder både af man och
                                                                                                                      ladugårds huus och bygningar
                                                                                                                      och brukas af en bonde till halfwa
                                                                                                                      med ägarens drager och annan afwell.
Oskattlagde torpa< >.                            9.  Graanstorp.
                                                            10.  Ståckebäck.
                                                            11.  Stenstorp.
                                                            12.  Myggetorp.
                                                            13.  Tönstorp.
                                                            14.  Hagetorp.
                                                            15.  Sundstugan.
                                                            16.  Herrgölet.
                                                                                                                      Efter lagmans domens inne-
                                                                                                                      håld 1654 som dicterar stafleden emellan
                                                                                                                      Lagmansöö, Toleta och Ökna ägor.
                                                                                                                      Så äre alle ofwanstående hemman 
                                                                                                                      på Lagmansöö ägor afgärda och in-
                                                                                                                     nom dess staaf och råå begrepna.(Karttext)
Spånga bohlebys ägor möter.
Götebohl staf.
Elskebol staf.
Elskebol.
Treggemans st<af>.
Wijksiöön.
Graansiöön.
Sund.
Öster äng staf.
Bredbohl.
Wärnaquarn.
Rygryt.
Hemöön.
Lindholmen.
Lagmansöö.
Långhalsen lacus.
Bocksholm.
Hemängen.
Steentorp.
Österöö.
Krookholmarna.
Kerr.
Kämbohl.
Käringtåån.
Långhalsen.
Borgen.
Snaholmen.
Lageöön.
Lillsiöön.
Söderöön.
Däntersta ägor.
Wassbro sochn tager på denne sijdan emot.
Tholeta och Ökna sätegårds egor ähre på denne sijdan begägne.
Rättstafn.
Staafrätt torp.
Norråån.
Wedboo st<af>.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.